Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 17

Strona 1 z 79
17.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/17

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY 2010/75/UE z dnia 24  listopada 2010  r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i  ich kontrola) (wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i  w  niektórych urządze­    niach (7), dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskie­ go i  Rady z  dnia 4  grudnia 2000  r. w  sprawie spalania odpadów (8), dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europej­ skiego i  Rady z  dnia 23  października 2001  r. w  sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powie­ trza z  dużych instalacji spalania (9) oraz dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiega­ nia zanieczyszczeniom i ich kontroli (10). Dla zachowania przejrzystości należy dokonać przekształcenia tych dyrektyw. W celu zapobiegania zanieczyszczeniom wynikającym z działalności przemysłowej, ich redukcji i w możliwie naj­   szerszym zakresie wyeliminowania zgodnie z  zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz zasadą zapobiegania zanie­ czyszczeniom należy ustalić ogólne ramy kontroli głów­ nych rodzajów działalności przemysłowej, przyznając pierwszeństwo interwencji u źródła oraz zapewniając roz­ sądną gospodarkę zasobami naturalnymi i biorąc pod uwa­ gę, w  razie potrzeby, sytuację gospodarczą i  szczególne lokalne cechy miejsca, w którym prowadzona jest działal­ ność przemysłowa. Stosowanie odmiennego podejścia w odniesieniu do kon­ trolowania emisji do powietrza, wody lub gleby traktowa­ nych oddzielnie może stanowić zachętę do przesuwania zanieczyszczeń z jednych elementów środowiska na inne, zamiast zachęcać do ochrony środowiska jako całości. Dla­ tego należy zapewnić zintegrowane podejście do zapobie­ gania emisjom do powietrza, wody i  gleby oraz ich kontroli, jak również do kwestii gospodarowania odpada­ mi, efektywności energetycznej i zapobiegania wypadkom. Takie podejście przyczyni się również do osiągnięcia w Unii jednakowych warunków prowadzenia działalności   poprzez ujednolicenie wymogów w zakresie efektywności środowiskowej instalacji przemysłowych.

W następujących dyrektywach należy dokonać wielu istot­ nych zmian: dyrektywa Rady 78/176/EWG z  dnia 20  lu­ tego 1978  r. w  sprawie odpadów pochodzących z  przemysłu ditlenku tytanu (4), dyrektywa Rady 82/883/EWG z  dnia 3  grudnia 1982  r. w  sprawie proce­ dur nadzorowania i monitorowania środowiska naturalne­ go w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (5), dyrektywa Rady 92/112/EWG z  dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji pro­ gramów mających na celu ograniczanie i ostateczną elimi­ nację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z  przemysłu ditlenku tytanu (6), dyrektywa Rady 1999/13/WE z  dnia 11  marca 1999  r. w  sprawie

(3)

(1)  Dz. U. C 182 z 4.8.2009, s. 46. (2)  Dz.U. C 325 z 19.12.2008, s. 60. (3)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z  dnia 10  marca 2009  r. (Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 191) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz.U. C 107 E z 27.4.2010, s. 1). Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 r. (dotych­ czas nieopublikowane w  Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. (4)  Dz.U. L 54 z 25.2.1978, s. 19. (5)  Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 1. (6)  Dz.U. L 409 z 31.12.1992, s. 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 1 z 201017.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.