Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (1)

Data ogłoszenia:2010-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 21

Strona 1 z 5
18.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawia­ jące wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1), w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w stosownych przypadkach, do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie przepisy doty­ czące ochrony danych osobowych, ustanowione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­ wych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (4),

W celu ułatwienia połączenia krajowych rejestrów elek­ tronicznych, którego wymagają przepisy art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, Komisja powinna przyjąć wspólne zasady wdrożenia wspomnianego połą­ czenia zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 do prze­ twarzania wszystkich danych osobowych mają zastoso­ wanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycz­ nych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2). W szczególności, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzys­ taniu danych osobowych, państwa członkowskie powinny wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wspólne zasady umożliwiające połączenie krajowych rejestrów elektronicznych określone są w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2012 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1. (4) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

L 335/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2010

ZAŁĄCZNIK System połączenia krajowych rejestrów elektronicznych nosi nazwę ERRU (europejskie rejestry przedsiębiorców trans­ portu drogowego). 1. 1.1. WYMIANA INFORMACJI Wymiana informacji w sprawie naruszeń przepisów

1.1.1. Komunikat „powiadomienie o naruszeniu przepisów” Państwa członkowskie, prowadząc wymianę informacji zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (1) lub zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (2), stosują komunikaty w poniższym formacie (komunikat „powiadomienie o naruszeniu przepisów”):

Typ danych

Pozycja danych

Pozycja obowiązkowa lub fakultatywna

Dodatkowy opis rubryki z danymi

Państwo członkowskie przekazujące powiado­ mienie

Państwo członkowskie przekazujące powiado­ mienie

Obowiązkowa

Wybrany z dwuliterowych ISO 3166-1 alfa 2

kodów

Właściwy organ prze­ kazujący powiado­ mienie

Identyfikator właści­ wego organu przekazu­ jącego powiadomienie

Obowiązkowa

Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne

Państwo członkowskie będące adresatem komunikatu

Państwo członkowskie będące adresatem komunikatu

Obowiązkowa

Wybrany z dwuliterowych ISO 3166-1 alfa 2

kodów

Szczegółowe infor­ macje dotyczące powiadomienia

Numer powiadomienia

Obowiązkowa

Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne

Data powiadomienia

Obowiązkowa

Data wprowadzona cyframi formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

w

Godzina powiadomienia

Obowiązkowa

Godzina wprowadzona w formacie GG:MM:SS

cyframi

Przedsiębiorca trans­ portu drogowego

Nazwa

Fakultatywna

Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne

Zezwolenie

Numer seryjny uwierzy­ telnionego odpisu licencji wspólnotowej

Obowiązkowa

Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne

Numer pojazdu

rejestracyjny

Fakultatywna

Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne

Poważne naruszenie przepisów

Kategoria

Obowiązkowa

Rodzaj

Obowiązkowa

(1) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72. (2) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 73 z 201018.12.2010

  Sprostowanie do Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym (  Dz.U. L 149 z 21.6.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 19, s. 5)

 • Dz. U. L335 - 66 z 201018.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie w odniesieniu do Belgii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9126)

 • Dz. U. L335 - 64 z 201018.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pyriofenonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9076) (1)

 • Dz. U. L335 - 60 z 201018.12.2010

  Decyzja Rady 2010/784/WPZiB z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L335 - 58 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1224/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L335 - 56 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1223/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L335 - 54 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1222/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L335 - 52 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1221/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L335 - 50 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach trzecich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L335 - 48 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 43 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych (1)

 • Dz. U. L335 - 36 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych (1)

 • Dz. U. L335 - 34 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1216/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Lamb (ChOG)]

 • Dz. U. L335 - 32 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1215/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Montoro-Adamuz (ChNP)]

 • Dz. U. L335 - 30 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carota Novella di Ispica (ChOG)]

 • Dz. U. L335 - 19 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1212/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L335 - 3 z 201018.12.2010

  Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L335 - 1 z 201018.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.