Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie w odniesieniu do Belgii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9126)

Data ogłoszenia:2010-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 66

Strona 1 z 4
L 335/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie w odniesieniu do Belgii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9126)

(Jedynie teksty w języku angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2010/786/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 452/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3, uwzględniając wnioski złożone przez Królestwo Belgii, Repub­ likę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Republikę Węgierską, Republikę Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Republikę Finlandii oraz Zjedno­ czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem, zgodnie z wnioskami, przyznać takie odstępstwa Belgii, Niemcom, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włochom, Węgrom, Malcie, Polsce, Portugalii, Finlandii i Zjednoczonemu Królestwu. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycz­ nego,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym przyznaje się odstępstwa państwom członkowskim zgodnie z załącznikiem. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospo­ litej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Finlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 452/2008 ma ono zastosowanie do tworzenia statystyk w trzech okre­ ślonych dziedzinach. Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 452/2008 prze­ widuje, w razie potrzeby, ograniczone odstępstwa i okresy przejściowe mające zastosowanie do jednego lub kilku państw członkowskich, opierające się w obu przypadkach na obiektywnych kryteriach. Z danych dostarczonych Komisji wynika, iż wnioski państw członkowskich o przyznanie odstępstwa spowo­ dowane są koniecznością wprowadzenia znacznych dostosowań do krajowych systemów statystycznych w celu uzyskania pełnej zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 452/2008.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227.

18.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/67

ZAŁĄCZNIK Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 452/2008, wprowadzone przez Komisję, dotyczące dziedziny 1: Systemy kształcenia i szkolenia

Państwo członkowskie

Tabele i podziały

Odstępstwo do dnia

Belgia

Dane dotyczące kadry nauczycielskiej są przekazywane corocznie Komisji (Eurostatowi) do dnia 30 listopada w roku t + 2 (tabele PERS_ENRL2 i PERS1) Dane dotyczące absolwentów/świadectw i dyplomów są przekazywane corocznie Komisji (Eurostatowi) do dnia 31 grudnia w roku t + 2 (tabele GRAD2, GRAD4 i GRAD5) Dane dotyczące wydatków na edukację są przekazywane corocznie Komisji (Eurostatowi) do dnia 31 grudnia w roku t + 2 (tabele FIN_ENRL2, FINANCE1 i FINANCE2) — Liczba uczniów/studentów/słuchaczy w pełnym wymiarze, niepełnym wymiarze, ekwiwalentach pełnego wymiaru w instytucjach prywatnych (wiersze C1, C2, C3, C4) w tabeli ENRL1a — Liczba studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę na poziomie ISCED 5B (kolumna 4) w tabeli ENTR2 — Liczba studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę na poziomie ISCED 6 (kolumna 5) w tabeli ENTR2 — Liczba studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę na poziomie ISCED 5B (kolumna 3) w tabeli ENTR3 — Liczba studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę na poziomie ISCED 6 (kolumna 4) w tabeli ENTR3 — Liczba osób będących absolwentami po raz pierwszy dla poziomów ISCED 3 i 4 (kolumny 9, 10, 11, 19) w tabeli GRAD2 — Liczba osób będących absolwentami po raz pierwszy dla poziomu ISCED 5A (kolumny 19, 20, 21, 22) w tabeli GRAD4 — Liczba osób będących absolwentami po raz pierwszy dla poziomu ISCED 5B (kolumna 23) w tabeli GRAD4 — Liczba uczniów/studentów/słuchaczy w zakresie dostosowanym do staty­ styk w odniesieniu do kadry nauczycielskiej w instytucjach prywatnych (wiersze C1, C2 i C3) w tabeli PERS_ENRL2 — Liczba nauczycieli szkolnych i kadry akademickiej w instytucjach prywat­ nych (wiersze A50, A51, A52, A53) w tabeli PERS1 — Liczba nauczycieli szkolnych na poziomach ISCED 3 i 4 w programach ogólnych i zawodowych (kolumny 7, 8, 12 i 13) w tabeli PERS1 — Liczba nauczycieli szkolnych w programach zawodowych prowadzonych w szkole i programach zawodowych obejmujących komponenty teore­ tycznej i praktycznej nauki zawodu (kolumny 9, 10, 14 i 15) w tabeli PERS1 — Liczba uczniów/studentów/słuchaczy w zakresie dostosowanym do staty­ styk w zakresie finansowania oświaty w instytucjach prywatnych (wiersze C1, C2 i C3) w tabeli FIN_ENRL2 — Wydatki na edukację z podziałem na poziomy ISCED 2, 3 i 4 (kolumny 3, 6 i 10) w tabeli FINANCE1

31 grudnia 2013 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 73 z 201018.12.2010

  Sprostowanie do Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym (  Dz.U. L 149 z 21.6.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 19, s. 5)

 • Dz. U. L335 - 64 z 201018.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pyriofenonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9076) (1)

 • Dz. U. L335 - 60 z 201018.12.2010

  Decyzja Rady 2010/784/WPZiB z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L335 - 58 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1224/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L335 - 56 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1223/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L335 - 54 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1222/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L335 - 52 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1221/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L335 - 50 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach trzecich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L335 - 48 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 43 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych (1)

 • Dz. U. L335 - 36 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych (1)

 • Dz. U. L335 - 34 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1216/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Lamb (ChOG)]

 • Dz. U. L335 - 32 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1215/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Montoro-Adamuz (ChNP)]

 • Dz. U. L335 - 30 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carota Novella di Ispica (ChOG)]

 • Dz. U. L335 - 21 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (1)

 • Dz. U. L335 - 19 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1212/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L335 - 3 z 201018.12.2010

  Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L335 - 1 z 201018.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.