Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1227/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

Data ogłoszenia:2010-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 15

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1227/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1055/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bilansu Płatniczego,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzyna­ rodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpo­ średnich (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1055/2008 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Państwa członkowskie przedkładają swoje sprawozdania dotyczące jakości najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku.”; 2) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu (WE) nr 184/2005 określono wspólne zasady systematycznego sporządzania wspól­ notowej statystyki bilansu płatniczego, międzynarodo­ wego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpo­ średnich. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1055/2008 (2) usta­ lono wspólne kryteria jakości oraz częstotliwość spra­ wozdań dotyczących jakości w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego. Należy dostosować wspólne kryteria jakości oraz częstot­ liwość sprawozdań dotyczących jakości w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego w celu odzwierciedlenia kryteriów jakości określonych w art. 12 ust. 1 rozporzą­ dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (3) w sprawie statystyki europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23. (2) Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 3. (3) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

L 336/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2010

ZAŁĄCZNIK 1. Wprowadzenie Sprawozdanie dotyczące jakości zawiera zarówno jakościowe, jak i ilościowe wskaźniki jakości. Komisja (Eurostat) przedstawia wyniki tych wskaźników ilościowych dla każdego państwa członkowskiego, obliczone na podstawie dostarczonych danych. Państwa członkowskie analizują i omawiają te wyniki w świetle własnych metod gromadzenia danych. 2. Harmonogram — Co roku przed końcem pierwszego kwartału Komisja (Eurostat) przedstawia państwom członkowskim projekty sprawozdań dotyczących jakości, opracowane na podstawie danych przesłanych w poprzednim roku, częściowo wypełnione, w szczególności – ilościowymi wskaźnikami i innymi danymi dostępnymi Komisji (Eurostatowi). — W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania częściowo wypełnionego sprawozdania dotyczącego jakości i najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) uzupełnione sprawozdania dotyczące jakości. 3. Kryteria jakości Sprawozdanie dotyczące jakości zawiera wskaźniki ilościowe i jakościowe obejmujące wszystkie kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 68 z 201021.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonującego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (  Dz.U. L 199 z 28.7.2008)

 • Dz. U. L336 - 63 z 201021.12.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/30)

 • Dz. U. L336 - 62 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej w odniesieniu do prezentacji takich tusz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9187)

 • Dz. U. L336 - 60 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych na Węgrzech (1)

 • Dz. U. L336 - 55 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zawierająca wykaz produktów, o których mowa w pkt III.1 akapit drugi w załączniku XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8434)

 • Dz. U. L336 - 50 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2009 r., 1 września 2009 r., 1 października 2009 r., 1 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L336 - 43 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca pomocy na koszty usunięcia i zniszczenia zwierząt padłych w gospodarstwach rolnych znajdujących się w Regionie Walońskim (Pomoc państwa C 1/10 – Belgia) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7263)

 • Dz. U. L336 - 30 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB

 • Dz. U. L336 - 24 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla

 • Dz. U. L336 - 22 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L336 - 20 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 17 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1228/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L336 - 13 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1226/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L336 - 1 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalające na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.