Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2009 r., 1 września 2009 r., 1 października 2009 r., 1 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2010-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 50

Strona 1 z 3
L 336/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2009 r., 1 września 2009 r., 1 października 2009 r., 1 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich (2010/790/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 336, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi załącznika X do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Współczynniki korygujące stosowane do wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracow­ ników kontraktowych Unii Europejskiej, pełniących służbę w krajach trzecich, dostosowane zostają w przypadku krajów wskazanych w załączniku. Załącznik ten zawiera sześć tabel dotyczących poszczególnych miesięcy, określających kraje, których dotyczą dostosowania, oraz kolejne daty zastosowania dla każdego z nich (1 sierpnia 2009 r., 1 września 2009 r., 1 października 2009 r., 1 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r.). Kursy walutowe wykorzystywane do naliczenia tych wynagro­ dzeń są ustalane zgodnie z przepisami wykonawczymi rozpo­ rządzenia finansowego i odpowiadają poszczególnym datom określonym w akapicie pierwszym. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 768/2010 (2) zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu pracowniczego ustalono współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2009 r. wypłacane w walucie krajów zatrudnienia wynagrodzenia urzęd­ ników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełnią­ cych służbę w krajach trzecich. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regula­ minu pracowniczego należy dostosować z dniem 1 sierpnia 2009 r., 1 września 2009 r., 1 października 2009 r., 1 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r. niektóre z tych współczynników korygujących, zważywszy, że w świetle danych staty­ stycznych, jakimi dysponuje Komisja, zmiana kosztów utrzymania mierzonych na podstawie współczynnika korygującego oraz odpowiedniego kursu walutowego przekroczyła w niektórych krajach trzecich 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Catherine ASHTON

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. (2) Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 1.

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/51

ZAŁĄCZNIK SIERPIEŃ 2009 R.

Parytety gospodarcze sierpień 2009 r. Kursy walutowe sierpień 2009 r. (*) Współczynniki korygujące sierpień 2009 r. (**)

Miejsce zatrudnienia

Erytrea (1) Gruzja Ghana (2) Indonezja (Dżakarta) (3) Indonezja (Banda Aceh) (4) Liberia (2) Republika Mołdowy Czarnogóra Serbia (Belgrad) (2) Sudan (Chartum) (5)

11,28 1,919 1,009 10 091 7 989 1,265 USD 9,558 0,6456 65,28 1,93

21,6903 2,3805 2,0935 13 989,6 13 989,6 1,4053 USD 15,9211 1 93,045 3,55881

52,0 80,6 48,2 72,1 57,1 90,0 60,0 64,6 70,2 54,2

(*) 1 EUR = x jednostek waluty krajowej (z wyjątkiem USD dla: Kuby, Salwadoru, Ekwadoru, Liberii, Panamy, Demokratycznej Republiki Konga, Timoru Wschodniego).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 68 z 201021.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonującego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (  Dz.U. L 199 z 28.7.2008)

 • Dz. U. L336 - 63 z 201021.12.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/30)

 • Dz. U. L336 - 62 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej w odniesieniu do prezentacji takich tusz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9187)

 • Dz. U. L336 - 60 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych na Węgrzech (1)

 • Dz. U. L336 - 55 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zawierająca wykaz produktów, o których mowa w pkt III.1 akapit drugi w załączniku XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8434)

 • Dz. U. L336 - 43 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca pomocy na koszty usunięcia i zniszczenia zwierząt padłych w gospodarstwach rolnych znajdujących się w Regionie Walońskim (Pomoc państwa C 1/10 – Belgia) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7263)

 • Dz. U. L336 - 30 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB

 • Dz. U. L336 - 24 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla

 • Dz. U. L336 - 22 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L336 - 20 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 17 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1228/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L336 - 15 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1227/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

 • Dz. U. L336 - 13 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1226/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L336 - 1 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalające na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.