Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zawierająca wykaz produktów, o których mowa w pkt III.1 akapit drugi w załączniku XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8434)

Data ogłoszenia:2010-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 55

Strona 1 z 2
21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/55

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2010 r. zawierająca wykaz produktów, o których mowa w pkt III.1 akapit drugi w załączniku XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

(wersja przekształcona)

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8434) (2010/791/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4) (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 lit. b) ppkt (i) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykaz może zostać uzupełniony zgodnie z art. 121 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 i 2007 r. niektóre nowe państwa członkowskie przedłożyły wykazy produktów, które według nich, na ich własnym terytorium odpowiadają kryteriom dotyczącym wspom­ nianego wyżej wyjątku. Wykaz w załączniku I do niniej­ szej decyzji powinien zostać uzupełniony poprzez zamieszczenie w nim w odpowiednich językach nazw produktów pochodzących z nowych państw członkow­ skich, które mogą korzystać z tego wyjątku. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

Decyzja Komisji 88/566/EWG z dnia 28 października 1988 r. wymieniająca produkty określone w art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 (2) została znacząco zmieniona (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania prze­ jrzystości, decyzję tę należy przekształcić. Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 wprowadza zasadę stanowiącą, że nie można stosować określeń „mleko” oraz „przetwory mleczne” w odniesieniu do przetworów mlecznych innych niż produkty opisane w pkt II załącz­ nika XII do tego rozporządzenia. W drodze wyjątku zasada ta nie ma zastosowania w odniesieniu do opisu produktów, których dokładny rodzaj jest znany dzięki ich tradycyjnemu stosowaniu i/lub w przypadku gdy oznaczenia wyraźnie wykorzystuje się w celu określenia pewnej cechy charakterystycznej produktu. Państwa członkowskie muszą przedstawiać Komisji orientacyjne wykazy produktów, które ich zdaniem speł­ niają, na ich terytorium, kryteria kwalifikowania się do powyższego wyjątku. Należy sporządzić wykaz produktów na podstawie orientacyjnych wykazów przed­ stawionych przez państwa członkowskie. Na tym wykazie należy umieścić nazwy odnośnych produktów zgodne z ich tradycyjnym stosowaniem w różnych języ­ kach Unii, w celu wprowadzenia tych nazw do użytku we wszystkich państwach członkowskich, pod warun­ kiem że nazwy te są zgodne z przepisami dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykieto­ wania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (4).

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Produkty odpowiadające, na terytorium Unii, produktom okre­ ślonym w pkt III.1 akapit drugi załącznika XII do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 wymienione są w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Uchyla się decyzję 88/566/EWG. Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Dz.U. L 310 z 16.11.1988, s. 32. Zobacz załącznik II. Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 68 z 201021.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonującego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (  Dz.U. L 199 z 28.7.2008)

 • Dz. U. L336 - 63 z 201021.12.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/30)

 • Dz. U. L336 - 62 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej w odniesieniu do prezentacji takich tusz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9187)

 • Dz. U. L336 - 60 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych na Węgrzech (1)

 • Dz. U. L336 - 50 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2009 r., 1 września 2009 r., 1 października 2009 r., 1 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L336 - 43 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca pomocy na koszty usunięcia i zniszczenia zwierząt padłych w gospodarstwach rolnych znajdujących się w Regionie Walońskim (Pomoc państwa C 1/10 – Belgia) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7263)

 • Dz. U. L336 - 30 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB

 • Dz. U. L336 - 24 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla

 • Dz. U. L336 - 22 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L336 - 20 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 17 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1228/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L336 - 15 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1227/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

 • Dz. U. L336 - 13 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1226/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L336 - 1 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalające na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.