Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej w odniesieniu do prezentacji takich tusz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9187)

Data ogłoszenia:2010-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 62

L 336/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej w odniesieniu do prezentacji takich tusz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9187)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

(2010/793/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

w takich przypadkach do masy przy prezentacji standar­ dowej.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/1/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. m) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzją Komisji 2005/1/WE zatwierdzono sześć metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej. W dniu 23 lutego 2010 r. Republika Czeska zwróciła się do Komisji o upoważnienie do przedstawienia prezentacji tusz wieprzowych różniącej się od standardowej prezen­ tacji określonej w pkt B.III akapit pierwszy załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Zgodnie z pkt B.III akapit drugi załącznika V do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007 państwa członkowskie mogą zostać upoważnione do określenia innego sposobu prezentacji tusz wieprzowych niż standardowa prezen­ tacja zdefiniowana w akapicie pierwszym, jeżeli zwykła praktyka handlowa stosowana na ich terytorium różni się od standardowej prezentacji. W swoim wniosku Repub­ lika Czeska uściśliła, że zgodnie z praktyką handlową na jej terytorium tusze mogą być prezentowane z tłuszczem okołonerkowym. Należy zatem upoważnić Republikę Czeską do wspomnianej prezentacji tusz wieprzowych, różniącej się od standardowej prezentacji. W celu ustalenia ceny dla tusz wieprzowych na porów­ nywalnej podstawie należy wziąć pod uwagę tę inną prezentację przy dostosowywaniu masy zarejestrowanej

(2 )

W decyzji 2005/1/WE dodaje się następujący art. 1a: „Artykuł 1a Niezależnie od standardowej prezentacji ustanowionej w pkt B.III akapit pierwszy załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, tusze wieprzowe w Republice Czeskiej mogą być prezentowane z tłuszczem okołonerkowym przed ich zważeniem i klasyfikacją. W przypadku tego rodzaju prezen­ tacji masę tuszy ciepłej dostosowuje się zgodnie z następującym wzorem: masa tuszy ciepłej = 1,65651 + 0,96139 × masa tuszy ciepłej z tłuszczem okołonerkowym.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 1 z 4.1.2005, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 68 z 201021.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonującego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (  Dz.U. L 199 z 28.7.2008)

 • Dz. U. L336 - 63 z 201021.12.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/30)

 • Dz. U. L336 - 60 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych na Węgrzech (1)

 • Dz. U. L336 - 55 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zawierająca wykaz produktów, o których mowa w pkt III.1 akapit drugi w załączniku XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8434)

 • Dz. U. L336 - 50 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2009 r., 1 września 2009 r., 1 października 2009 r., 1 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L336 - 43 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca pomocy na koszty usunięcia i zniszczenia zwierząt padłych w gospodarstwach rolnych znajdujących się w Regionie Walońskim (Pomoc państwa C 1/10 – Belgia) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7263)

 • Dz. U. L336 - 30 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB

 • Dz. U. L336 - 24 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla

 • Dz. U. L336 - 22 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L336 - 20 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 17 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1228/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L336 - 15 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1227/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

 • Dz. U. L336 - 13 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1226/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L336 - 1 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalające na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.