Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 337 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

Data ogłoszenia:2010-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 337 POZ 1

Strona 1 z 13
21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/1

I

(Akty ustawodawcze)

BUDŻETY

 

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr  4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (2010/774/UE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i art. 314 ust. 9, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2010 r., który Komisja sporządziła w dniu 15 czerwca 2010 r., uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2010, przyjęte przez Radę w dniu 13 września 2010 r., uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 21 września 2010 r.,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 września 2010 r.

J. BUZEK

Przewodniczący

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 64 z 12.3.2010. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  4  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY  2010

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Personel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOCHODY OGÓŁEM A. Finansowanie budżetu ogólnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 21 22 33 5 7

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/5

SEKCJA III KOMISJA

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/7

Tabele pracowników Urzędy Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Stanowiska 2010 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Zatwierdzone w ramach budżetu UE Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Budżet korygujący nr 4 Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stanowiska stałe Stanowiska czasowe 2010 Zmieniony plan zatrudnienia Stanowiska stałe Stanowiska czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla AST Suma całkowita Razem zatrudnionych

1 2 5 5 19 27 12 11 11 8 13 24 138 1 8 11 17 27 19 14 18 10 13 6 144 282 384 54 102 20 20 4 23 1 8 18 48 20 2 21 1 1 1 15 20 3 4

1 2 5 5 19 27 32 11 11 8 13 24 158 1 8 11 17 27 19 14 18 10 13 6 144 302 404 54 102 4 23 1 8 18 48 2 21 1 1 1 15 3 4

Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach stałych i czasowych nie może przekroczyć 384.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 337 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 39 z 201021.12.2010

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.