Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 337 POZ 39

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

Data ogłoszenia:2010-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 337 POZ 39

Strona 1 z 6
21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/39

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr  5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (2010/775/UE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i art. 314 ust. 9, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na 2010 r., który Komisja sporządziła w dniu 12 lipca 2010 r., uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2010, przyjęte przez Radę w dniu 13 września 2010 r., uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 22 września 2010 r.,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 22 września 2010 r.

J. BUZEK

Przewodniczący

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 64 z 12.3.2010. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/41

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  5  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY  2010

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Dochody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 8: Operacje zaciągania i udzielania pożyczek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 01: Sprawy gospodarcze i finansowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOCHODY OGÓŁEM B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 8: Operacje zaciągania i udzielania pożyczek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 43 45 46 48 51

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/43

SEKCJA III KOMISJA

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/45

DOCHODY

Budżet korygujący nr 5/2010

Tytuł 4 5 6 7 8 9

Treść

Budżet 2010

Nowa kwota

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH/UE ODSETKI KARNE I KARY FINANSOWE OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK DOCHODY RÓŻNE

918 609 528 66 600 000 30 000 000 123 000 000 p.m. 30 000 000 p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 337 POZ 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 1 z 201021.12.2010

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.