Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1243/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej produkowanych przez Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 22

Strona 1 z 18
L 338/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2010

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1243/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej produkowanych przez Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1) (5) (4)

1515/2001 („przegląd na mocy rozporządzenia (WE) nr 1515/2001”) w celu zezwolenia na niezbędne zmiany rozporządzenia (WE) nr 452/2007 w świetle sprawoz­ dania Organu Apelacyjnego WTO zatytułowanego „Meksyk – ostateczne środki antydumpingowe wprowa­ dzone w odniesieniu do wołowiny i ryżu” (Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice) (AB-2005-6) (5) („sprawozdanie Organu Apelacyjnego WTO”). Dochodzenie antydumpingowe zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej w dniu 20 sierpnia 2009 r. przez trzech producentów unijnych, Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. i Vale Mill (Rochdale) Ltd. („skarżący”), reprezentujących znaczną część ogólnej produkcji unijnej desek do prasowania. Przypomina się, że w świetle sprawozdania Organu Apelacyjnego WTO przeciwko Since Hardware wszczęto nowe dochodzenie antydumpingowe na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego, a nie przegląd okresowy na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Powyższe sprawozdanie stanowi w pkt 305 i 306, że producent eksportujący, co do którego w trakcie docho­ dzenia pierwotnego stwierdzono, że nie stosuje dumpingu, musi zostać wykluczony z zakresu ostatecz­ nego środka nałożonego w wyniku takiego dochodzenia i nie może zostać poddany przeglądowi administracyj­ nemu ani przeglądowi ze względu na zmienione okolicz­ ności. Since Hardware stwierdziło, że Komisja nie mogła wszcząć nowego dochodzenia antydumpingowego w oparciu o art. 5 rozporządzenia podstawowego prze­ ciwko jednemu przedsiębiorstwu, ponieważ pogwałciła w ten sposób ogólną zasadę ustanowioną w art. VI Układu ogólnego w sprawie ceł i handlu oraz w porozumieniu antydumpingowym WTO, a także w rozporządzeniu podstawowym, zgodnie z którą postę­ powania antydumpingowe są skierowane przeciwko przywozowi z państw, a nie przywozowi z pojedynczych przedsiębiorstw. W szczególności Since Hardware utrzymywało, że Komisja naruszyła art. 9 ust. 3 i art. 11 ust. 6 rozporządzenia podstawowego, wszczy­ nając dochodzenie antydumpingowe w oparciu o art. 5, a nie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Since Hardware twierdziło również, że z uwagi na brak bezpo­ średniego skutku przepisów WTO w porządku prawnym Unii, Komisja nie mogła podjąć decyzji o zignorowaniu powyższych przepisów rozporządzenia podstawowego w celu automatycznego wdrożenia orzeczenia WTO bez wcześniejszej zmiany rozporządzenia podstawowego przez Radę.

W wyniku dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „państwo, którego dotyczy postępowanie”) i Ukrainy („pierwsze dochodzenie”) Rada wprowadziła środki antydumpin­ gowe rozporządzeniem (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. (2). Rozporządzenie to weszło w życie dnia 27 kwietnia 2007 r. Przypomina się, że stawka ostatecznego cła antydumpin­ gowego nałożonego na deski do prasowania produko­ wane przez chińskiego producenta eksportującego Since Hardware (Guangzhou) Co.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 64 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (  Dz.U. L 124 z 20.5.2009)

 • Dz. U. L338 - 62 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 250 z 23.9.2009)

 • Dz. U. L338 - 60 z 201022.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

 • Dz. U. L338 - 50 z 201022.12.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 5, 6, 10 oraz 11 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L338 - 49 z 201022.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L338 - 47 z 201022.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L338 - 44 z 201022.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/92/UE z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromukonazolu jako substancji czynnej (2)

 • Dz. U. L338 - 42 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L338 - 40 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 37 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 2011 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L338 - 35 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (1)

 • Dz. U. L338 - 10 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1242/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L338 - 8 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L338 - 7 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1240/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L338 - 1 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.