Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 35

22.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/35

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) KOMISJA EUROPEJSKA,

1) w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany: a) w części 1 sekcja „PORTUGALIA” otrzymuje brzmienie: „PORTUGALIA Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń z tytułu inwa­ lidztwa, starości oraz rent rodzinnych, z wyjątkiem przy­ padków, w których suma okresów ubezpieczenia ukoń­ czonych na podstawie ustawodawstwa więcej niż jednego państwa członkowskiego jest równa lub większa niż 21 lat kalendarzowych, lecz suma krajowych okresów ubez­ pieczenia jest równa lub mniejsza niż 20 lat, a wyliczenia dokonano zgodnie z przepisami art. 32 i 33 dekretu – ustawy nr 187/2007 z dnia 10 maja 2007 r.”; b) w części 2 po sekcji „POLSKA” dodaje się nową sekcję w brzmieniu: „PORTUGALIA Dodatkowe emerytury lub renty przyznawane na mocy dekretu – ustawy nr 26/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. (publiczny system kapitalizacji).”; 2) w załączniku IX część I sekcja „NIDERLANDY” wprowadza się następujące zmiany: a) tekst „Ustawa z dnia 18 lutego 1966 r. o ubezpieczeniu pracowników na wypadek inwalidztwa, z późniejszymi zmianami (WAO)” zastępuje się tekstem „Ustawa z dnia 18 lutego 1966 r. o ubezpieczeniu z tytułu niepełnos­ prawności, z późniejszymi zmianami (WAO)”; b) tekst „Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa osób pracują­ cych na własny rachunek, z późniejszymi zmianami (WAZ)” zastępuje się tekstem „Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o świadczeniach z tytułu niepełnos­ prawności dla osób pracujących na własny rachunek, z późniejszymi zmianami (WAZ)”; c) tekst „Ustawa z dnia 21 grudnia 1995 r. o ubezpieczeniu ogólnym dla pozostałych przy życiu osób pozostających na utrzymaniu (ANW)” zastępuje się tekstem „Ustawa ogólna z dnia 21 grudnia 1995 r. dotycząca osób pozos­ tałych przy życiu po śmierci żywiciela (ANW)”; d) tekst „Ustawa z dnia 10 listopada 2005 r. o dostosowaniu pracy i wysokości dochodu do zdolności do pracy (WIA)” zastępuje się tekstem „Ustawa z dnia 10 listopada 2005 r. o pracy i dochodzie w zależności od zdolności do pracy (WIA)”.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1), uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wyko­ nywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordy­ nacji systemów zabezpieczenia społecznego (2), w szczególności jego art. 92, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dwa państwa członkowskie lub ich właściwe organy wnioskują o wprowadzenie zmian w załącznikach VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Niektóre państwa członkowskie lub ich właściwe organy wnioskują o wprowadzenie zmian w załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009. Należy dostosować załączniki VIII i IX do rozporzą­ dzenia (WE) nr 883/2004 oraz załączniki 1 i 2 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009, tak aby uwzględniały najnowsze zmiany w prawodawstwie krajowym oraz gwarantowały zainteresowanym stronom przejrzystość i pewność prawa. Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wyraziła zgodę na wprowa­ dzenie zmian. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(1) Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

L 338/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2010

Artykuł 2 W rozporządzeniu (WE) nr 987/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany: a) w sekcji „BELGIA-NIDERLANDY” skreśla się lit. a); b) skreśla się sekcję „NIEMCY-NIDERLANDY”;

c) skreśla się sekcję „NIDERLANDY-PORTUGALIA”; d) skreśla się sekcję „DANIA-LUKSEMBURG”; 2) w załączniku 2, nagłówek, wyrażenie „art. 31 i 41” zastępuje się wyrażeniem „art. 32 ust. 2 i art. 41 ust. 1”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 64 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (  Dz.U. L 124 z 20.5.2009)

 • Dz. U. L338 - 62 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 250 z 23.9.2009)

 • Dz. U. L338 - 60 z 201022.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

 • Dz. U. L338 - 50 z 201022.12.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 5, 6, 10 oraz 11 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L338 - 49 z 201022.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L338 - 47 z 201022.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L338 - 44 z 201022.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/92/UE z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromukonazolu jako substancji czynnej (2)

 • Dz. U. L338 - 42 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L338 - 40 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 37 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 2011 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L338 - 22 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1243/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej produkowanych przez Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

 • Dz. U. L338 - 10 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1242/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L338 - 8 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L338 - 7 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1240/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L338 - 1 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.