Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 60

L 338/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2010

III

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 109 i protokół 1 do tego porozumienia,

W piśmie z dnia 23 kwietnia 2010 r. (zdarzenie nr 554681) Norwegia poinformowała Urząd Nadzoru EFTA, że nie można wykluczyć obecności Bonamia ostreae w ostrygach z wód okręgu Aust-Agder na południu Norwegii i że w związku z tym nie istnieją wystarczające dowody, które mogłyby uzasadnić znie­ sienie obszaru kontroli i obszaru nadzoru w tej strefie.

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1 do tego porozumienia,

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 4.1.5a rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), dostosowaną protokołem 1 do Porozumienia EOG, w szczególności art. 53 tego aktu,

Artykuł 53 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że jeżeli dochodzenie epizootyczne potwierdzi znaczne prawdopodo­ bieństwo wystąpienia zakażenia, wówczas status obszaru wolnego od choroby zostaje cofnięty państwu członkowskiemu, strefie lub enklawie zgodnie z procedurą, na podstawie której taki status został przyznany. Po zapoznaniu się z wynikami dochodzenia epidemiologicznego przeprowadzonego przez Norwegię oraz wynikami dyskusji pomiędzy Norweskim Państwowym Instytutem Weterynaryjnym i wspólnotowym laboratorium referencyjnym Urząd Nadzoru EFTA uważa, że warunki uzasadniające cofnięcie statusu obszaru wolnego od choroby obszarowi Aust-Agder na południu Norwegii są speł­ nione.

a także mając na uwadze, co następuje:

Uwzględniając 225/04/COL.

powyższe,

należy

uchylić

decyzję

nr

Na mocy decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 225/04/COL z dnia 9 września 2004 r. cała linia brzegowa Norwegii została uznana za zatwierdzoną strefę odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego prace Urzędu Nadzoru EFTA,

W dniu 3 czerwca 2009 r. Norwegia poinformowała Urząd Nadzoru EFTA pocztą elektroniczną, że u ostryg żyjących w wodach okręgu Aust-Agder na południu Norwegii wykryto bonamiozę (Bonamia ostreae) oraz że w strefie występowania zakażenia utworzono obszar kontroli oraz obszar zagrożony.

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14 oraz Suplement EOG nr 32 z 17.6.2010, s. 1. Ta dyrektywa nie została jeszcze opublikowana w języku norweskim.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zatwierdzone strefy odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens dla Norwegii są wyszczególnione w załączniku.

22.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/61

Artykuł 2 Decyzja nr 225/04/COL traci moc.

Artykuł 5 Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny. Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2010 r.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2010 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii.

Per SANDERUD Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

ZAŁĄCZNIK 1. Cała linia brzegowa Norwegii stanowi zatwierdzoną strefę odnośnie do Marteilia refringens. 2. Cała linia brzegowa Norwegii stanowi zatwierdzoną strefę odnośnie do Bonamia ostreae z wyjątkiem: — okręgu Aust-Agder w południowej Norwegii.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 64 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (  Dz.U. L 124 z 20.5.2009)

 • Dz. U. L338 - 62 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 250 z 23.9.2009)

 • Dz. U. L338 - 50 z 201022.12.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 5, 6, 10 oraz 11 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L338 - 49 z 201022.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L338 - 47 z 201022.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L338 - 44 z 201022.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/92/UE z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromukonazolu jako substancji czynnej (2)

 • Dz. U. L338 - 42 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L338 - 40 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 37 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 2011 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L338 - 35 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (1)

 • Dz. U. L338 - 22 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1243/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej produkowanych przez Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

 • Dz. U. L338 - 10 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1242/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L338 - 8 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L338 - 7 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1240/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L338 - 1 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.