Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 62

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 250 z 23.9.2009)

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 62

Strona 1 z 2
L 338/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

22.12.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 23 września 2009 r.) 1. Strona 1, preambuła, motyw 4 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „(…) niektórych rodzajów działań (…)”, „(…) niektórych rodzajów operacji (…)”.

2. Strona 2, preambuła, motyw 10: zamiast: powinno być: „Aby zapewnić skuteczny przepływ informacji dotyczących nieprawidłowości i uniknąć ich nakładania się, (…)”, „Aby zapewnić skuteczny przepływ informacji dotyczących nieprawidłowości i uniknąć nakładania się różnych punktów kontaktowych, (…)”.

3. Strona 4, art. 1 pkt 6 lit. b) – art. 20 ust. 2b zdanie drugie: zamiast: powinno być: „(…) można wykorzystać kurs wymiany z miesiąca, w którym wydatki zostały zaksięgowane (…)”, „(…) można wykorzystać kurs wymiany z miesiąca, w którym wydatki zostały zaksięgowane po raz ostatni (…)”.

4. Strona 4, art. 1 pkt 7 lit a) – art. 28 ust. 1 akapit drugi lit. m): zamiast: „kwota wydatków i kwota wkładu publicznego poświadczone Komisji, zagrożone nieprawidłowo­ ściami oraz odpowiadająca kwota wkładu Wspólnoty, obliczone przez zastosowanie stopy współ­ finansowania osi priorytetowej;”, „kwota wydatków i kwota wkładu publicznego poświadczone Komisji, których dotyczy nieprawidło­ wość oraz odpowiadająca im kwota zagrożonego wkładu Wspólnoty, obliczone przez zastosowanie stopy współfinansowania osi priorytetowej;”.

powinno być:

5. Strona 14, załącznik IV – załącznik X, formularz „Poświadczenie” przypis 4: zamiast: powinno być: „W odniesieniu do kursu wymiany zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1828/2006.”, „W odniesieniu do kursu wymiany zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 2b rozporządzenia (WE) nr 1828/2006.”.

6. Strona 18, załącznik IV – załącznik X, formularz „Poświadczenie” przypis 4: zamiast: powinno być: „W odniesieniu do kursu wymiany zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1828/2006.”, „W odniesieniu do kursu wymiany zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 2b rozporządzenia (WE) nr 1828/2006.”.

7. Strona 31, załącznik VII – załącznik XX, szesnasty wiersz tabeli: zamiast: powinno być: „Okres objęty wnioskiem”, „Okres odniesienia”.

8. Strona 38, załącznik VII – załącznik XXI, pkt E.1.2, tabela pkt 1: zamiast: powinno być: „Okres objęty wnioskiem (lata)”, „Okres odniesienia (lata)”.

22.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/63

9. Strona 39, załącznik VII – załącznik XXI, pkt E.2.2., tabela, wiersz czwarty, kolumna czwarta: zamiast: powinno być: „% całkowitych korzyści”, „% całkowitych kosztów”.

10. Strona 43, załącznik VII – załącznik XXI, pkt G.1, zdanie wprowadzające do tabeli: zamiast: „(…) pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych, należy podać odnośny numer rejestracji, a w przypadku schematu pomocy w trakcie procedury notyfikacji – numer programu pomocowego (…)”, „(…) pisma o zatwierdzeniu, w odniesieniu do pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych odnośny numer rejestracji, a w odniesieniu do pomocy w trakcie procedury notyfikacji – numer środka pomocy (…)”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 64 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (  Dz.U. L 124 z 20.5.2009)

 • Dz. U. L338 - 60 z 201022.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

 • Dz. U. L338 - 50 z 201022.12.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 5, 6, 10 oraz 11 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L338 - 49 z 201022.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L338 - 47 z 201022.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L338 - 44 z 201022.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/92/UE z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromukonazolu jako substancji czynnej (2)

 • Dz. U. L338 - 42 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L338 - 40 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 37 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 2011 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L338 - 35 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (1)

 • Dz. U. L338 - 22 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1243/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej produkowanych przez Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

 • Dz. U. L338 - 10 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1242/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L338 - 8 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L338 - 7 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1240/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L338 - 1 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.