Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 8

L 338/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2010

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1241/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1515/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie środków, które Wspólnota może podjąć po przyjęciu przez organ ds. rozstrzygania sporów WTO sprawozdania dotyczącego zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1)

1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspól­ noty Europejskiej (5) („rozporządzenie podstawowe”) – dotyczącego przywozu do Unii desek do prasowania pochodzących z ChRL, ograniczonego do przedsiębior­ stwa Since Hardware. W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja poinformowała również o wszczęciu przeglądu na mocy art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1515/2001 w celu zezwolenia na niezbędne zmiany rozporządzenia (WE) nr 452/2007 w świetle sprawoz­ dania Organu Apelacyjnego WTO zatytułowanego „Meksyk – ostateczne środki antydumpingowe wprowa­ dzone w odniesieniu do wołowiny i ryżu” (Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice) (AB-2005-6) (6). Sprawozdanie to stanowi w pkt 305 i 306, że producent eksportujący, co do którego w trakcie dochodzenia pierwotnego stwierdzono, że nie stosuje dumpingu, musi zostać wykluczony z zakresu ostatecznego środka nałożonego w wyniku takiego dochodzenia i nie może zostać poddany przeglądowi administracyjnemu ani przeglądowi ze względu na zmie­ nione okoliczności. 3. Wyłączenie Since Hardware z ostatecznego środka antydumpingowego nałożonego rozporzą­ dzeniem (WE) nr 452/2007

(4)

W wyniku dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Ukrainy („pierwsze dochodzenie”) Rada wprowadziła środki anty­ dumpingowe rozporządzeniem (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. (2). Rozporządzenie to weszło w życie dnia 27 kwietnia 2007 r.

Przedsiębiorstwo Since Hardware powinno zostać wyłą­ czone z ostatecznego środka antydumpingowego nałożo­ nego rozporządzeniem (WE) nr 452/2007, by Since Hardware nie zostało objęte równocześnie dwoma postę­ powaniami antydumpingowymi,

(2)

Przypomina się, że stawka ostatecznego cła antydumpin­ gowego nałożonego na deski do prasowania produko­ wane przez chińskiego producenta eksportującego Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. („Since Hardware”) wynosiła 0 %, podczas gdy w stosunku do pozostałych chińskich producentów eksportujących wynosiła od 18,1 % do 38,1 %. W wyniku późniejszego przeglądu okresowego powyższe stawki cła zostały podniesione do 42,3 % na podstawie rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 270/2010 z dnia 29 marca 2010 r. zmie­ niającego rozporządzenie (WE) nr 452/2007 (3).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 452/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany: W art. 1 ust. 2, w tabeli, skreśla się pozycję dotyczącą Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., a pozycję „Wszystkie inne przedsiębiorstwa” zastępuje się pozycją „Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa (z wyjątkiem Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou – dodatkowy kod TARIC A784)”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (6) WT/DS295/AB/R z dnia 29 listopada 2005 r.

2. Wszczęcie nowego postępowania

(3)

W dniu 2 października 2009 r. Komisja poinformowała w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku („zawiadomienie Urzędowym Unii Europejskiej (4) o wszczęciu”) o wszczęciu dochodzenia antydumpingo­ wego – zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr

Dz.U. L 201 z 26.7.2001, s. 10. (2) Dz.U. L 109 z 26.4.2007, s. 12. (3) Dz.U. L 84 z 31.3.2010, s. 13. (4) Dz.U. C 237 z 2.10.2009, s. 5.

(1 )

22.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 64 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (  Dz.U. L 124 z 20.5.2009)

 • Dz. U. L338 - 62 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 250 z 23.9.2009)

 • Dz. U. L338 - 60 z 201022.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

 • Dz. U. L338 - 50 z 201022.12.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 5, 6, 10 oraz 11 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L338 - 49 z 201022.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L338 - 47 z 201022.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L338 - 44 z 201022.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/92/UE z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromukonazolu jako substancji czynnej (2)

 • Dz. U. L338 - 42 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L338 - 40 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 37 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 2011 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L338 - 35 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (1)

 • Dz. U. L338 - 22 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1243/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej produkowanych przez Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

 • Dz. U. L338 - 10 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1242/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L338 - 7 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1240/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L338 - 1 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.