Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 1

Strona 1 z 6
22.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1210/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

różnych praktyk przez różne państwa członkowskie, a zatem nie może zapewnić jednolitego stopnia ochrony waluty w całej strefie euro.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art.133, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2) a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (3) nakłada na insty­ tucje kredytowe, a w granicach ich działalności gotów­ kowej – również na innych dostawców usług gotówko­ wych oraz wszelkie inne instytucje zaangażowane w obsługę i dystrybucję banknotów i monet – obowiązek zapewnienia sprawdzenia pod kątem autentyczności banknotów i monet euro, które otrzymują i zamierzają wprowadzić ponownie do obiegu oraz wykrywania podrobionych banknotów i monet. Zalecenie Komisji 2005/504/WE z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (4) określa zalecane praktyki dotyczące weryfikacji autentyczności monet euro i postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu. Jednak brak obowią­ zujących wspólnych zasad ramowych dotyczących wery­ fikacji autentyczności monet prowadzi do stosowania

W celu osiągnięcia skutecznej i jednolitej weryfikacji autentyczności monet euro w całej strefie euro niezbędne jest zatem wprowadzenie wiążących zasad wdrażania wspólnych procedur dotyczących weryfikacji autentycz­ ności monet euro będących w obiegu oraz wdrażania mechanizmów kontroli tych procedur przez organy krajowe. W procesie weryfikacji autentyczności powinny być również wykrywane autentyczne monety euro, które nie nadają się do obiegu. Wprowadzanie do obiegu nienadających się monet utrudnia korzystanie z nich, zwłaszcza w automatach na monety, a także może budzić u użytkowników wątpliwości co do ich auten­ tyczności. Nienadające się monety należy wycofywać z obiegu. Wspólne wiążące zasady dla państw członkow­ skich są zatem niezbędne do właściwego postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu oraz zwra­ cania równowartości tych monet. Aby zapewnić koordynację realizacji procedur weryfikacji autentyczności, Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN), ustanowione decyzją Komisji 2005/37/WE (5), po konsultacji z zespołem ekspertów ds. fałszerstwa monet, o którym mowa w tej decyzji, powinno jeszcze określić szczegółowe wymogi dotyczące testowania oraz szkoleń w zakresie weryfikacji autentycz­ ności, a także specyfikacje dotyczące sprawdzania monet euro nienadających się do obiegu i inne praktyczne prze­ pisy wykonawcze. Aby umożliwić stopniowe dostosowanie obecnych zbiorów przepisów i praktyk do przepisów niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny mieć możliwość, w trakcie okresu przejściowego trwającego do dnia 31 grudnia 2014 r., wprowadzenia odstępstw dotyczących typów urządzeń do weryfikacji monet stoso­ wanych do weryfikacji autentyczności monet euro i liczby tych urządzeń sprawdzanych corocznie.

(4)

(1)

(5)

(2)

(6)

(1) Dz.U. C 284 z 25.11.2009, s. 6. (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r., (3) Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6. (4) Dz.U. L 184 z 15.7.2005, s. 60.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L339 - 6 z 201022.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1211/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.