Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1211/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 176 z 10.7.1999, s. 36. 176 z 10.7.1999, s. 31. 53 z 27.2.2008, s. 52. 53 z 27.2.2008, s. 1. 83 z 26.3.2008, s. 3. 131 z 1.6.2000, s. 43.

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 25 listopada 2010 r. (2) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.

(3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )

22.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/7

(8)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (1). Irlandia nie bierze zatem udziału w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje. W odniesieniu do Cypru niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób związany z tym dorobkiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2003 r. Niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób związany z tym dorobkiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2005 r.,

a) w części 1 skreśla się wzmiankę o Marianach Północnych;

b) w części 2 skreśla się wzmiankę o Tajwanie;

2) w załączniku II dodaje się tekst w brzmieniu:

(9)

„4. JEDNOSTKI ORAZ WŁADZE TERYTORIALNE, KTÓRE NIE SĄ UZNAWANE JAKO PAŃSTWA PRZEZ PRZYNAJMNIEJ JEDNO PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

(10)

Tajwan (*). ___________ (*) Zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów wydanych przez władze Tajwanu, w których figuruje numer dowodu tożsamości.”.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon­ kowskich zgodnie z Traktatami. Sporządzono w Strasburgu dnia 15 grudnia 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

O. CHASTEL

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L339 - 1 z 201022.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.