Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1211/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 6

Strona 1 z 2
L 339/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2010

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1211/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporzą­ dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europej­ skiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii doty­ czącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), nale­ żące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy (4).

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

(5)

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Treść wykazów państw i terytoriów trzecich w załącznikach I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 (2) powinna pozostawać w zgodności z kryteriami określonymi w motywie 5 tego rozporzą­ dzenia. Państwa i terytoria trzecie, w których nastąpiła zmiana sytuacji w odniesieniu do tych kryteriów, powinny zostać przeniesione z jednego załącznika do drugiego.

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspól­ notą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), nale­ żące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B i C decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (6).

(6)

(2)

Utrzymanie obowiązku wizowego w stosunku do obywa­ teli Tajwanu nie znajduje już uzasadnienia, ponieważ Tajwan nie stanowi zagrożenia z punktu widzenia niele­ galnej migracji lub zagrożenia dla porządku publicznego Unii ani zagrożenia z punktu widzenia stosunków zewnętrznych, zgodnie z kryteriami określonymi w motywie 5 rozporządzenia (WE) nr 539/2001. W związku z tym odniesienie do tego terytorium powinno zostać przeniesione do załącznika II do tego rozporządzenia. Dodatkowo, liberalizacja obowiązku wizowego powinna dotyczyć jedynie posiadaczy pasz­ portów wydanych przez Tajwan, które zawierają numer dowodu tożsamości.

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporzą­ dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Euro­ pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wpro­ wadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B i C decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (7).

(7)

(3)

Wzmianka o Marianach Północnych powinna zostać usunięta z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001, ponieważ obywatele tego terytorium, jako posiadacze paszportów USA, są obywatelami Stanów Zjednoczonych, które figurują w załączniku II do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjed­ noczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektó­ rych przepisów dorobku Schengen (8). Zjednoczone Królestwo nie bierze zatem udziału w przyjęciu niniej­ szego rozporządzenia i nie jest nim związane ani go nie stosuje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 339 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L339 - 1 z 201022.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.