Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzaju transakcji

Data ogłoszenia:2010-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 1

Strona 1 z 5
5.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 96/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzaju transakcji

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Aby zapewnić kompletność danych pod względem ilości, statystyki przekazywane do Komisji (Eurostatu) powinny zawierać dane szacunkowe dotyczące masy netto, jeżeli nie zostały zgromadzone dane rzeczywiste.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi i uchylające rozpo­ rządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 4, art. 12 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 13 ust. 4,

(6)

Należy zmienić kody rodzajów transakcji, żeby zapewnić możliwość identyfikacji towarów przeznaczonych do uszlachetniania w ramach umowy, towarów zwróconych do początkowego państwa członkowskiego wysyłki.

(7)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 zostało wykonane rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1982/2004 (2).

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Danych Statystycznych odnoszących się do Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi,

(2)

Aby zmniejszyć obciążenie sprawozdawczością podmiotów dostarczających informacje statystyczne, należy ustanowić próg uproszczenia określający ograni­ czony zestaw danych, które podmioty te będą mogły dostarczać.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1982/2004 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

(3)

W celu zapewnienia sporządzania zharmonizowanych statystyk dotyczących handlu w podziale na cechy przed­ siębiorstw należy ustalić metodykę ich sporządzania.

1) w art. 13 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

(4)

Ze względów metodycznych należy ustanowić przepisy mające zastosowanie do specyficznego obrotu towaro­ wego.

(1) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 343 z 19.11.2004, s. 3.

„3a. Państwa członkowskie stosujące progi zgodnie z uproszczonymi przepisami art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 638/2004 gwarantują, że wartość handlu między stronami korzystającymi z uproszczenia nie przekracza 6 % całkowitej wartości handlu pomiędzy tymi stronami.”;

L 34/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2010

2) dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 4a HANDEL W PODZIALE NA CECHY PRZEDSIĘBIORSTW

d) wartość obrotów handlowych według partnerskiego państwa członkowskiego i rodzajów działalności; e) wartość obrotów handlowych według liczby partner­ skich państw członkowskich i rodzajów działalności; f) wartość obrotów handlowych i rodzajów działalności. według towarów

Artykuł 13a Sporządzanie statystyk dotyczących handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw 1. Organy krajowe sporządzają roczne statystyki doty­ czące handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw. 2. Jednostkami statystycznymi są przedsiębiorstwa zgodnie z definicją w załączniku do rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93 (*). 3. Jednostki statystyczne określane są przez połączenie numeru identyfikacyjnego jednostki statystycznej odpowie­ dzialnej za dostarczanie informacji na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 638/2004 z jednostką prawną w rejestrze przedsiębiorstw zgodnie ze zmienną 1.7a, o której mowa w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 177/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (**). 4. Gromadzone są następujące informacje:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 33 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji, za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 470)

 • Dz. U. L34 - 30 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 459)

 • Dz. U. L34 - 26 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 426)

 • Dz. U. L34 - 24 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 425)

 • Dz. U. L34 - 23 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 1 do dnia 2 lutego 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2010 r.

 • Dz. U. L34 - 22 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 101/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 21 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 19 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L34 - 17 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 7 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Pizza Napoletana (GTS)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.