Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 340 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 789/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Kolegium nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do standardowych formularzy zgłaszania pomocy

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 340 POZ 1

Strona 1 z 117
22.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 789/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Kolegium nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do standardowych formularzy zgłaszania pomocy

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (2), w szczególności jego art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, MAJĄC NA UWADZE, ŻE w dniu 14 lipca 2004 r. Urząd Nadzoru EFTA przyjął decyzję nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27-29 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale (3), PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 W formularzach zgłoszeniowych załączonych do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Islandii, Księstwa Lichtensteinu oraz Królestwa Norwegii. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2009 r. Artykuł 5 Autentyczny tekst decyzji został sporządzony w języku angiel­ skim.

195/04/COL ustanowiony został obowiązkowy wyczerpujący formularz zgłaszania pomocy państwa, metodę określania stóp referencyjnych i dyskontowych (4),

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Urząd Nadzoru EFTA przyjął nową

MAJĄC NA UWADZE, ŻE decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr

MAJĄC NA UWADZE, ŻE w dniu 25 marca 2008 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie (WE) nr 271/2008 zmienia­ jące rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szcze­ gółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (5), MAJĄC NA UWADZE, ŻE w dniu 31 października 2008 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie (WE) nr 1147/2008 zmieniające część III.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (6), PO KONSULTACJI z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa zgodnie z art. 29 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale pismem z dnia 6 listopada 2008 r.,

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2008 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Kristján A. STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

(1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Decyzja nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. opublikowana w Dz.U. L 139 z 25.5.2006 r., s. 37, Suplement EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1. (4) Decyzja nr 788/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r. (5) Dz.U. L 82 z 25.3.2008, s. 1. (6) Dz.U. L 313/1 z 22.11.2008, s. 1.

L 340/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2010

ZAŁĄCZNIK I W decyzji Urzędu nr l95/04/COL wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 3 „Przekazywanie zgłoszeń” otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenie przekazuje się Urzędowi za pośrednictwem Misji danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub innego punktu kontaktowego wyznaczonego przez państwo EFTA. Kieruje się je na adres Dyrekcji ds. Konkurencji i Pomocy Państwa w Urzędzie. Wszelką późniejszą korespondencję kieruje się również na adres Dyrekcji ds. Konku­ rencji i Pomocy Państwa bądź na wyznaczony adres kontaktowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 340 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.