Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11

Strona 1 z 4
23.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wpro­ wadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, oraz o zmianie danych dotyczących niektórych wpisów. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z rozporządzeniem. W dniu 1 grudnia 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o dodaniu czterech osób do wykazu osób, podmiotów i organów, względem

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

David O'SULLIVAN

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.

L 341/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 A. Osoby fizyczne (1) Frank Kakolele Bwambale (alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale). Dodatkowe informacje: Opuścił Narodowy Kongres Obrony Ludu (ang. National Congress for the Defence of the People, CNDP] w styczniu 2008 r. Od grudnia 2008 r. zamieszkały w Kinszasie, DRK. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (2) Jérôme Kakwavu Bukande (alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme). Nazwa: generał. Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe informacje: W czerwcu 2010 r. aresztowany, obecnie przetrzymywany w więzieniu centralnym w Kinszasie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (3) Gaston Iyamuremye (alias: a) Rumuli, b) Byiringiro Victor Rumuli, c) Victor Rumuri, d) Michel Byiringiro). Data urodzenia: 1948. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Musanze (Północna Prowincja), Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda. Nazwa: generał brygady. Funkcja: drugi zastępca przywódcy Demokratycznych Sił Wyzwoleńczych Rwandy (ang. Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR). Dodatkowe informacje: a) obecne miejsce pobytu: Kibua, północna prowincja Kivu, Demokratyczna Republika Konga, b) ewentualne drugie miejsce pobytu: Aru, DRK. c) według różnych źródeł, w tym grupy ekspertów Komitetu ds. Sankcji dotyczących DRK działającego w ramach RB ONZ, Gaston Iyamuremye jest drugim zastępcą przywódcy FDLR i uważa się go za jednego z głównych członków wojskowego i politycznego kierownictwa FDLR d) do grudnia 2009 r. Gaston Iyamuremye prowadził biuro Ignace'a Murwanashyaki (przewodniczącego FDLR) w Kibua, DRK. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): [data publikacji].

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 3 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.