Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 15

Strona 1 z 3
23.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA EUROPEJSKA,

fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamro­ żone. Dlatego należy zaktualizować załącznik V.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie niezwłocznie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wymieniono osoby, organy i podmioty, których, po wyznaczeniu przez Radę, dotyczy zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia. W dniu 22 grudnia 2010 r., Rada podjęła decyzję o zmianie wykazu osób, podmiotów i organów, których Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

David O'SULLIVAN

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 88 z 29.3.2007 r., s. 1.

L 341/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK V WYKAZ OSÓB, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 2 A. Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)

# Nazwisko (oraz ewent. pseudonimy) Dane identyfikacyjne Uzasadnienie

1.

CHANG Song-taek (pseud. JANG SongTaek)

Data urodzenia: 2.2.1946 lub 6.2.1946 lub 23.2.1946 (prowincja Północny Hamgyong) Numer paszportu (dane z 2006 r.): PS 736420617

Członek Narodowego Dyrektor Departamentu Robotniczej Korei.

Komitetu Obrony. Administracji Partii

2.

CHON Chi Bu

Członek Generalnego Urzędu Energii Atomowej, b. dyrektor ds. technicznych ośrodka w Yongbyon. Data urodzenia: między 1928 a 1933 Pierwszy wicedyrektor Departamentu Przemysłu Obronnego (program balistyczny), Partia Robot­ nicza Korei, członek Narodowego Komitetu Obrony. Wicedyrektor Departamentu Ogólnej Polityki Ludowych Sił Zbrojnych (doradca wojskowy Kim Dzong-ila). Sekretarz Komitetu Centralnego Partii Robotni­ czej Korei, szef Departamentu Dostaw Wojsko­ wych przy Komitecie Centralnym kontrolującego Drugi Komitet Ekonomiczny Komitetu Central­ nego, członek Narodowego Komitetu Obrony. Wiceprzewodniczący Narodowego Komitetu Obrony, minister ds. Ludowych Sił Zbrojnych, specjalny doradca Kim Dzong-ila ds. strategii nuklearnej. Wiceprzewodniczący Narodowego Komitetu Obrony nadzorujący nabywanie za granicą nowoczesnych technologii na potrzeby programu jądrowego i balistycznego. Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicz­ nego (odpowiedzialnego za program balistyczny) Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei. Członek Narodowego Komitetu Obrony. Wicedyrektor Departamentu Ogólnej Polityki Ludowych Sił Zbrojnych i wicedyrektor Biura Logistyki Ludowych Sił Zbrojnych (doradca wojskowy Kim Dzong-ila). Prezes Akademii Nauk, która bierze udział w badaniach biologicznych związanych z bronią masowego rażenia

3.

CHU Kyu-Chang (vel JU Kyu-Chang)

4.

HYON Chol-hae

Data urodzenia: 1934 (Mandżuria, Chiny)

5.

JON Pyong-ho

Data urodzenia: 1926

6.

KIM Yong-chun (vel Young-chun

Data urodzenia: 4.3.1935 Nr paszportu: 554410660

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 11 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L341 - 3 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.