Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 27

Strona 1 z 6
23.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/27

DECYZJA RADY 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 26 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

UE aktywnie realizuje strategię UE przeciw rozprzestrze­ nianiu broni masowego rażenia i wdraża środki wymie­ nione w rozdziale III tej strategii, takie jak zwiększanie skuteczności multilateralizmu oraz propagowanie stabil­ nego środowiska międzynarodowego i regionalnego. UE jest zaangażowana w system opierający się na wielo­ stronnych traktatach, który zapewnia podstawę prawną i normatywną dla wszystkich wysiłków na rzecz niepro­ liferacji. Polityka UE polega na dążeniu do realizacji i rozpowszechnienia zasad obowiązujących w zakresie rozbrojenia i nieproliferacji. UE będzie wspierać państwa trzecie w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z wielostronnych konwencji i systemów.

i regionalnych systemów nieproliferacji oraz do umów w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia – takich jak Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, konwencja o zakazie broni chemicznej, konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej czy Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych – lub do porozumień regional­ nych – takich jak strefy wolne od broni – wraz z systemami kontroli przewidzianymi w tych umowach lub porozumieniach, a także poprzez wypełnianie w dobrej wierze zobowiązań w ramach konwencji doty­ czących kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji.

(7)

(2)

Strony Unii dla Śródziemnomorza będą dążyć do stwo­ rzenia na Bliskim Wschodzie strefy, którą byłyby w stanie wzajemnie i skutecznie kontrolować, wolnej od broni masowego rażenia, broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz od środków jej przenoszenia. Ponadto strony rozważą podjęcie praktycznych kroków, m.in. aby zapobiegać rozprzestrzenianiu broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, jak również nadmiernemu gromadzeniu broni konwencjonalnej. Eurośródziemnomorskie układy o stowarzyszeniu między UE a partnerami z regionu Morza Śródziemnego przewi­ dują nawiązanie regularnego dialogu politycznego, który wzmocni bezpieczeństwo i stabilność w regionie oraz obejmie wszystkie tematy stanowiące przedmiot wspól­ nego zainteresowania, w szczególności pokój, bezpie­ czeństwo, demokrację i rozwój regionalny. W dniach 19–20 czerwca 2008 r. UE zorganizowała w Paryżu seminarium pt. „Bezpieczeństwo, nierozprzestrzenienie broni masowego rażenia i rozbrojenie na Bliskim Wschodzie”, podczas którego spotkali się przed­ stawiciele państw regionu i państw członkowskich UE, a także przedstawiciele środowisk akademickich i krajowych agencji energii jądrowej. Uczestnicy zachęcali UE do wspierania dalszej debaty na różnych forach oraz do stopniowego nadawania jej – na podstawie ustaleń barcelońskich – bardziej oficjalnego formatu, który obej­ mowałby dyskusje między urzędnikami rządowymi, z jednoczesnym uwzględnieniem szerszego zasięgu geograficznego. Podczas zorganizowanej w 2010 r. konferencji poświę­ conej przeglądowi Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) zwrócono uwagę na duże znacznie, jakie mają działania prowadzące do pełnego wdrożenia rezo­ lucji z 1995 r. w sprawie Bliskiego Wschodu („rezolucja z 1995 r.”). Z tego względu podczas konferencji zatwier­ dzono praktyczne działania, w tym uwzględnienie wszystkich propozycji służących wsparciu rezolucji z 1995 r., takich jak propozycja UE, która podjęła się organizacji seminarium będącego kontynuacją semina­ rium z czerwca 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 11 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L341 - 3 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.