Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 32

Strona 1 z 10
L 341/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2010

DECYZJA RADY 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice LudowoDemokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (8)

do bezstronnego sądu, prawem własności i prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsza decyzja powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

W dniu 20 listopada 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ogra­ niczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Repub­ lice Ludowo-Demokratycznej (1) („KRLD”), wdrażające rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ”) nr 1718 (2006). W dniu 27 lipca 2009 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2009/573/WPZiB (2) zmieniające wspólne stano­ wisko 2006/795/WPZiB i wdrażające rezolucję RB ONZ nr 1874 (2009). W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada przyjęła decyzję 2009/1002/WPZiB (3) zmieniającą wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB. Zgodnie z art. 7 ust. 2 wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB Rada dokonała kompletnego przeglądu wykazów - przedstawionych w załącznikach II i III do tego wspólnego stanowiska - osób i podmiotów, do których zastosowanie miały art. 3 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 4 ust. 1 lit. b) i c) tego wspólnego stanowiska. Rada stwierdziła, że określone w wykazach osoby i podmioty nadal powinny podlegać środkom ogranicza­ jącym. Rada określiła dodatkowe inne osoby i podmioty, które powinny podlegać środkom ograniczającym. Procedura zmiany załączników I i II do niniejszej decyzji powinna obejmować informowanie wyznaczonych osób i podmiotów o powodach umieszczenia ich w wykazie, tak aby mogły przedstawić swoje uwagi. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać weryfikacji swojej decyzji na podstawie tych uwag i w stosowny sposób poinformować daną osobę lub podmiot. Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu

Niniejsza decyzja jest także w pełni zgodna ze zobowią­ zaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

(9)

Wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB należy uchylić i zastąpić niniejszą decyzją.

(2)

(10)

Środki wykonawcze Unii określone są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. doty­ czącym środków ograniczających skierowanych prze­ ciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (4),

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Artykuł 1 1. Zakazane jest bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie KRLD następujących produktów i technologii, w tym oprogramowania, przez obywateli państw członkowskich lub przez terytoria państw członkowskich lub z ich terytoriów lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych – bez względu na to, czy pochodzą one z terytoriów państw członkowskich, czy nie:

(5)

(6)

a) broni i wszelkiego związanego z nią sprzętu, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienionych produktów, z wyjątkiem pojazdów niebojo­ wych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia ochrony przed rakietami balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do ochrony personelu Unii i jej państw członkowskich w KRLD;

(7)

(1) Dz.U. L 322 z 22.11.2006, s. 32. (2) Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 111. (3) Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 47.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 11 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L341 - 3 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.