Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 10

Strona 1 z 8
L 343/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

i wprowadzającego przepisy dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 81 ust. 3, uwzględniając decyzję Rady 2010/405/UE z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (1), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w Luksemburgu w dniach 5–6 czerwca 2008 r. Rada stwierdziła, że brak jest jednomyślności co do tego wniosku oraz że istnieją niemożliwe do prze­ zwyciężenia trudności, które sprawiają, że ani w danej chwili, ani w bliskiej przyszłości osiągnięcie jednomyśl­ ności nie jest możliwe. Rada stwierdziła, że celów tego wniosku nie można osiągnąć w rozsądnym terminie przy zastosowaniu odpowiednich postanowień Traktatów. Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia i Słowenia zwróciły się następnie do Komisji, informując, że mają zamiar ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego w sprawach małżeńskich. W dniu 3 marca 2010 r. Grecja wycofała swoje zgłoszenie. W dniu 12 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/405/UE upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej. Zgodnie z art. 328 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od chwili ustanowienia wzmocnionej współpracy pozostaje ona otwarta dla wszystkich państw członkowskich pod warunkiem spełnienia ewentualnych warunków uczestnictwa określonych w decyzji upoważ­ niającej. Państwa członkowskie mogą przystąpić do współpracy także w dowolnym innym momencie, o ile, poza spełnieniem wyżej wymienionych warunków, będą również przestrzegać aktów już przyjętych w ramach tej współpracy. Komisja i państwa członkowskie uczestni­ czące we wzmocnionej współpracy zapewniają wsparcie dla uczestnictwa w niej możliwie największej liczby państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie powinno wiązać w całości i być bezpośrednio stosowane jedynie w uczestniczących państwach członkowskich zgodnie z Traktatami. Niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić uczestni­ czącym państwom członkowskim jasne i kompletne ramy prawne w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej, zagwarantować obywatelom rozwiązania odpowiednie pod względem pewności prawa, jego przewidywalności i elastyczności oraz zapo­ biegać sytuacjom, w których jedno z małżonków wnosi pozew o rozwód, ubiegając współmałżonka, aby zagwa­ rantować sobie tym samym zastosowanie w postępowaniu określonego systemu prawa, który uznaje za korzystniejszy z punktu widzenia własnych interesów.

(6)

(7)

Unia postawiła sobie za cel utrzymanie i dalszy rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w obrębie której zapewniony jest swobodny przepływ osób. W celu stopniowego tworzenia tej przestrzeni Unia musi przyjąć środki w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych mających skutki trans­ graniczne, w szczególności gdy jest to konieczne dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zgodnie z art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro­ pejskiej wśród środków tych mają znaleźć się środki służące zapewnieniu zgodności przepisów kolizyjnych mających zastosowanie w państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 17 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.