Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17

Strona 1 z 22
29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (2), w szczególności jego art. 3 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporzą­ dzeniem (EWG) nr 3846/87 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) Załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2) Załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (UE) nr 1298/2009 traci moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2011 r. Traci ono moc dnia 31 grudnia 2011 r. się się

Należy opublikować nomenklaturę refundacji w pełnej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2011 r. wersji, jaka wynika z przepisów wykonawczych regulujących mecha­ nizmy dotyczące wywozu produktów rolnych. Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publi­

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

(3) Dz.U. L 353 z 31.12.2009, s. 9.

L 343/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH SPIS TREŚCI

Sektor Strona

1. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki 2. Ryż i ryż łamany 3. Przetwory zbożowe 4. Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego 5. Wołowina i cielęcina 6. Wieprzowina 7. Mięso drobiowe 8. Jaja 9. Mleko i przetwory mleczne 10. Cukier biały i cukier surowy nierafinowany 11. Syropy i pozostałe produkty cukrownicze 1. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

Kod CN Opis towarów

18 20 22 27 28 32 36 38 39 52 53

Kod produktu

1001 1001 10 00

Pszenica i meslin: – Pszenica durum: – – Nasiona – – Pozostała 1001 10 00 9200 1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Pozostałe: – – Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:

1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1003 00 10 1003 00 90 1004 00 00

– – – Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin – – – Pozostałe Żyto Jęczmień: – Nasiona – Pozostałe Owies: – Nasiona – Pozostałe

1001 90 91 9000 1001 90 99 9000 1002 00 00 9000

1003 00 10 9000 1003 00 90 9000

1004 00 00 9200 1004 00 00 9400

1005 ex 1005 10

Kukurydza: – Nasiona:

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/19

Kod CN

Opis towarów

Kod produktu

1005 10 90 1005 90 00 1007 00 1007 00 90 ex 1008 1008 20 00 1101 00

– – Pozostałe – Pozostałe Ziarno sorgo: – Pozostałe Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża: – Proso Mąka pszenna lub z meslin: – Mąka pszenna:

1005 10 90 9000 1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 1101 00 15

– – Z pszenicy durum – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza: – – – O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g – – – O zawartości popiołu większej niż 600, ale mniejszej lub równej 900 mg/100 g – – – O zawartości popiołu większej niż 900, ale mniejszej lub równej 1 100 mg/100 g – – – O zawartości popiołu większej niż 1 100, ale mniejszej lub równej 1 650 mg/100 g – – – O zawartości popiołu większej niż 1 650, ale mniejszej lub równej 1 900 mg/100 g – – – O zawartości popiołu większej niż 1 900 mg/100 g

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100 1101 00 15 9130 1101 00 15 9150 1101 00 15 9170 1101 00 15 9180 1101 00 15 9190 1101 00 90 9000

1101 00 90 ex 1102 1102 10 00

– Mąka z meslin Mąki ze zbóż innych, niż pszenica lub meslin: – Mąka żytnia: – – O zawartości popiołu od 0 do 1 400 mg/100 g – – O zawartości popiołu większej niż 1 400, ale mniejszej lub równej 2 000 mg/100 g – – O zawartości popiołu większej niż 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9500 1102 10 00 9700 1102 10 00 9900

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe: – Kasze i mączki:

1103 11 1103 11 10

– – Z pszenicy: – – – Z pszenicy durum: – – – – O zawartości popiołu od 0 do 1 300 mg/100 g: – – – – – Mączki, których mniej niż 10% masy może przejść przez sito o oczkach 0,160 mm – – – – – Pozostałe – – – – O zawartości popiołu większej niż 1 300 mg/100 g 1103 11 10 9200 1103 11 10 9400 1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza: – – – – O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g – – – – O zawartości popiołu większej niż 600 mg/100 g 1103 11 90 9200 1103 11 90 9800

L 343/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.