Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 57

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 57

Strona 1 z 22
29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/57

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 12, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1) (6)

w odniesieniu do treści skargi oraz w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnionego rozwiązania. W tym przypadku nie zdołano ustalić wspólnego rozwiązania. 1.2. Strony zainteresowane postępowaniem

(5)

Komisja oficjalnie zawiadomiła wnoszących skargę producentów unijnych, innych znanych producentów unijnych, producentów eksportujących, importerów, zainteresowanych użytkowników, a także władze Indii, o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie okre­ ślonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. 1.2.1. Kontrola wyrywkowa w Indiach producentów eksportujących

W dniu 1 kwietnia 2010 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (2) („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie postępowania antysubsydyjnego („postępo­ wanie AS”) w odniesieniu do przywozu do Unii niektó­ rych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii („Indie” lub „państwo, którego dotyczy postępowanie”). W tym samym dniu Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej (3) („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie postę­ powania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzą­ cych z Indii i wszczęła odrębne dochodzenie („postępo­ wanie AD”). Postępowanie AS zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej w dniu 15 lutego 2010 r. przez Europejską Konfederację Przemysłu Żelaznego i Stalowego („Eurofer”) („skarżący”) w imieniu producentów reprezen­ tujących większą część, w tym przypadku ponad 25 %, łącznej unijnej produkcji sztab ze stali nierdzewnej. Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wska­ zujące na subsydiowanie wymienionego produktu i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania. Przed wszczęciem postępowania i zgodnie z art. 10 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Komisja powiadomiła władze publiczne Indii o otrzymaniu odpowiednio udokumentowanej skargi zawierającej zarzut, iż subsy­ diowany przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii powoduje istotną szkodę dla prze­ mysłu unijnego. Władze publiczne Indii zostały zapro­ szone do konsultacji mającej na celu wyjaśnienie sytuacji

(7)

(2)

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w Indiach w zawiadomieniu o wszczęciu uwzględniono możliwość przeprowadzenia kontroli wyrywkowej w celu stwierdzenia subsydiowania zgodnie z art. 27 rozporzą­ dzenia podstawowego. Aby Komisja mogła ustalić, czy potrzebna jest kontrola wyrywkowa, i w razie potrzeby dokonać doboru próby, producentów eksportujących w Indiach wezwano do zgłoszenia się w ciągu 15 dni od daty wszczęcia docho­ dzenia oraz do podania podstawowych informacji doty­ czących wielkości sprzedaży eksportowej i krajowej, dokładnego opisania ich działalności w zakresie wytwa­ rzania produktu objętego postępowaniem oraz podania nazw i zakresu działalności wszystkich przedsiębiorstw z nimi powiązanych uczestniczących w produkcji lub sprzedaży produktu objętego postępowaniem w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 17 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.