Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 6

Strona 1 z 2
L 343/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Należy ustanowić unijną cenę producenta w przypadku jednego z produktów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 i obliczyć unijne ceny producenta w odniesieniu do innych produktów z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych ustanowionych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 802/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustalającym współ­ czynniki przeliczeniowe mające zastosowanie do ryb z rodzajów Thunnus i Euthynnus (2). Na podstawie kryteriów określonych w art. 18 ust. 2 tiret pierwsze i drugie oraz w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 należy dostosować unijną cenę producenta w roku połowowym 2011,

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu Rada, na wniosek Komisji, ma przyjąć środki dotyczące ustalania cen. Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1) wymaga, aby ceny orientacyjne i unijne ceny producenta były ustalane na każdy rok połowowy w celu określenia poziomu interwencji cenowych na rynku w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa. Rada jest zobowiązana do ustalenia cen orientacyjnych dla każdego z produktów i grup produktów wymienio­ nych w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 oraz do ustalenia unijnych cen producenta dla produktów wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia. Na podstawie aktualnie dostępnych danych na temat cen produktów, których to dotyczy, oraz kryteriów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, w roku połowowym 2011 należy podwyż­ szyć, utrzymać lub obniżyć ceny orientacyjne poszcze­ gólnych gatunków.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do roku połowowego trwającego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. ceny orientacyjne prze­ widziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 podano w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W odniesieniu do roku połowowego trwającego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. unijne ceny producenta przewidziane w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 podano w załączniku II do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(2) Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 15.

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/7

ZAŁĄCZNIK I

Załączniki

Gatunek Produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Postać handlowa

Cena orientacyjna (EUR/t)

I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Śledź z gatunku Clupea harengus Sardynki z gatunku Sardina pilchardus Koleń (Squalus acanthias) Rekinki (Scyliorynthus spp.) Karmazyny (Sebastes spp.) Dorsz z gatunku Gadus morhua Czarniak (Pollachius virens) Plamiak (Melanogrammus aeglefinus) Witlinek (Merlangius merlangus)

Ryba cała Ryba cała Ryba cała lub ryba patroszona z głową Ryba cała lub ryba patroszona z głową Ryba cała Ryba cała lub ryba patroszona z głową Ryba cała lub ryba patroszona z głową Ryba cała lub ryba patroszona z głową Ryba cała lub ryba patroszona z głową Ryba cała lub ryba patroszona z głową Ryba cała Ryba cała Ryba cała Ryba cała lub ryba patroszona z głową od 1.1.2011 do 30.4.2011 Ryba cała lub ryba patroszona z głową od 1.5.2011 do 31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 17 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.