Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 78

L 343/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

DECYZJE

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32) (2010/813/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

„(w milionach euro) Emisja monet przeznaczonych do obiegu oraz emisja monet kolekcjonerskich (nieprzeznaczonych do obiegu) w roku 2010

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Belgia Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr

125,2 668,0 43,0 55,0 210,0 290,0 283,0 18,1 40,0 10,5 54,0 306,0 50,0 30,0 62,0 60,0”

Od dnia 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro (zwane dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”). Na podstawie szacunkowych danych dotyczących zapo­ trzebowania na monety w 2010 r. przedstawionych EBC przez uczestniczące państwa członkowskie, decyzją EBC/2009/25 z dnia 10 grudnia 2009 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r., EBC zatwierdził całkowitą wielkość emisji monet prze­ znaczonych do obiegu oraz emisji monet kolekcjoner­ skich nieprzeznaczonych do obiegu w roku 2010 (1). W dniu 26 listopada 2010 r. belgijskie ministerstwo finansów poprosiło o zwiększenie wielkości emisji monet euro przez Belgię w 2010 r. o 20 milionów euro, umożliwiające pokrycie niespodziewanego wzrostu zapotrzebowania na monety, a EBC ten wniosek zaak­ ceptował. W związku z powyższym istnieje potrzeba zmiany tabeli znajdującej się w art. 1 decyzji EBC/2009/25,

(2)

Luksemburg Malta Niderlandy Austria Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia

(3)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do uczestniczących państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 22 grudnia 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Artykuł 1 Tabela w art. 1 decyzji EBC/2009/25 otrzymuje brzmienie:

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 7 z 12.1.2010, s. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 17 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.