Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 1

30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (2010/814/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

W wyniku tych negocjacji Protokół został parafowany dnia 3 czerwca 2010 r., a następnie został zmieniony wymianą listów z dnia 29 października 2010 r.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z jego art. 218 ust. 5,

(5)

Protokół powinien zostać podpiasany i być tymczasowo stosowany, z zastrzeżeniem dopełnienia procedur jego zawarcia,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Dnia 5 października 2006 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie (WE) 1562/2006 w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspól­ notą Europejską a Republiką Seszeli (1) (zwaną dalej „Umową o partnerstwie”).

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finan­ sową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybo­ łówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (zwany dalej „Protokołem”, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

(2)

Do Umowy o partnerstwie dołączono Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie (zwany dalej „poprzednim protokołem”). Poprzedni protokół traci moc dnia 17 stycznia 2011 r.

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu w imieniu Unii Euroejskiej, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

(3)

Unia negocjowała z Republiką Seszeli (zwaną dalej „Seszelami”) nowy protokół (zwany dalej „Protokołem”) do umowy o partnerstwie, przyznającej statkom UE uprawnienia do połowów na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji Seszeli w odniesieniu do rybołówstwa. Aby statki Unii Europejskiej mogły konty­ nuować działalność połowową, protokół przewiduje jego tymczasowe stosowanie.

Artykuł 3 Protokół stosuje się tymczasowo od dany jego podpisania (2), zgodnie z jego art. 13, w oczekiwaniu na zakończenie procedur dotyczących jego zawarcia.

(2) Data podpisania Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(1) Dz.U. L 290 z 20.10.2006, s. 1.

L 345/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2010

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 20 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Rady (UE) nr 1263/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

  • Dz. U. L345 - 3 z 201030.12.2010

    Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.