Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1263/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 20

L 345/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1263/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Unii Europejskiej i powinno być stosowane od dnia 18 stycznia 2011 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Uprawnienia do połowów ustalone w Protokole rozdziela się pomiędzy państwa członkowskie w następujący sposób: a) sejnery tuńczykowe

Hiszpania Francja Włochy 22 statki 23 statki 3 statki

Nowy protokół (zwany dalej „Protokołem”) ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybo­ łówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli o partnerstwie w sektorze rybołówstwa (1) (zwanej dalej „Umową”) został parafowany dnia 3 czerwca 2010 r. Protokół zapewna statkom UE uprawnienia do połowów na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji Republiki Seszeli w odniesieniu do rybołów­ stwa. W dniu 20 grudniqa 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/814/UE (2) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu. Należy określić metodę przydziału uprawnień do połowów pomiędzy państwa członkowskie na okres obowiązywania Protokołu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami teryto­ rialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (3) Komisja powinna poinformować zainteresowane państwa członkowskie, jeżeli uprawnienia do połowów przydzielone Unii na podstawie Protokołu nie są w pełni wykorzystane. Brak odpowiedzi w terminie, który ma zostać określony przez Radę, uznaje się za potwierdzenie, że statki danego państwa członkowskiego nie wykorzystują w pełni przy­ znanych im uprawnień do połowów w danym okresie. Należy zatem określić taki termin. Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następ­ nego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

b) taklowce powierzchniowe

(2) Hiszpania Francja (3) Portugalia 2 statki 5 statków 5 statków

(4)

2. Nie naruszając postanowień Umowy i Protokołu, stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1006/2008. 3. Jeżeli wnioski o wydanie upoważnień do połowów przed­ łożone przez państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, nie wyczerpują wszystkich uprawnień do połowów określonych w Protokole, Komisja uwzględnia wnioski o wydanie upoważ­ nień do połowów z pozostałych państw członkowskich zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008. Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tego rozporządzenia, wynosi 10 dni roboczych. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 stycznia 2011 r.

(5)

(1) Dz.U. L 290 z 20.10.2006, s. 2. (2) Dz.U. L 345 z 30.12.2010, s. 1. (3) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33.

30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/21

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 3 z 201030.12.2010

    Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

  • Dz. U. L345 - 1 z 201030.12.2010

    Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.