Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3

Tytuł:

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3

Strona 1 z 14
30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/3

PROTOKÓŁ ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli Artykuł 1 Okres stosowania i uprawnienia do połowów 1. Przez okres trzech lat uprawnienia do połowów przy­ znane na mocy art. 5 umowy o partnerstwie w sektorze rybo­ łówstwa są następujące: a) 48 oceanicznych sejnerów tuńczykowych oraz b) 12 taklowców powierzchniowych. 2. ust. 1 stosuje się z zastrzeżeniem art. 5 i 6 niniejszego protokołu. 3. Na mocy art. 6 umowy o partnerstwie w sektorze rybo­ łówstwa i art. 7 niniejszego protokołu, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej mogą doko­ nywać połowów na wodach Seszeli jedynie jeśli posiadają upoważnienie do połowów wydane na mocy niniejszego proto­ kołu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu. Artykuł 2 Rekompensata finansowa – warunki płatności 1. Łączna rekompensata finansowa przewidziana w art. 7 umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa ustalona jest na okres, o którym mowa w art. 1, na 16 800 000 EUR na cały okres obowiązywania niniejszego protokołu. 2. Łączna rekompensata finansowa obejmuje: 52 000 ton rocznie, kwota rocznej rekompensaty finansowej z tytułu praw dostępu zostaje zwiększona o 65 EUR za każdą dodatkową tonę połowu. Łączna roczna kwota wypłacana przez Unię Europejską nie może jednak przekraczać dwukrotności kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) (6 760 000 EUR). Jeżeli wiel­ kość połowów statków Unii Europejskiej w w.s.e. Seszeli prze­ kracza ilość odpowiadającą dwukrotności łącznej rocznej kwoty, kwota należna za nadwyżkę ponad ten limit jest wypłacana w roku następnym zgodnie z przepisami załącznika. 6. Przeznaczenie rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), podlega wyłącznej kompetencji władz Seszeli. 7. Rekompensata finansowa jest wpłacana na odrębny rachunek Skarbu Państwa Seszeli otwarty w banku centralnym Seszeli. Władze Seszeli wskazują numer rachunku. Artykuł 3 Wspieranie odpowiedzialnych połowów i zrównoważonego rybołówstwa na wodach Seszeli 1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego protokołu i nie później niż trzy miesiące po tej dacie Unia Europejska i Seszele uzgadniają, w ramach wspólnego komitetu przewidzia­ nego w art. 9 umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa, wieloletni program sektorowy oraz szczegółowe warunki jego wprowadzenia, w tym w szczególności: a) roczne i wieloletnie wytyczne dotyczące wykorzystania części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b); b) cele do osiągnięcia w skali rocznej i wieloletniej, w celu wprowadzenia, w dalszej perspektywie, odpowiedzialnych połowów i zrównoważonego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Seszele w ramach krajowej polityki rybołówstwa i polityki morskiej lub też polityki w innych dziedzinach, związanej ze wspie­ raniem lub mającej wpływ na wspieranie odpowiedzialnych połowów i zrównoważonego rybołówstwa, w tym morskich obszarów chronionych; c) kryteria i procedury, jakie należy stosować w celu przepro­ wadzenia oceny wyników uzyskanych w skali rocznej. 2. Wszelkie zmiany proponowane w wieloletnim programie sektorowym muszą zostać zatwierdzone przez Strony w ramach wspólnego komitetu. 3. Co roku Seszele podejmują decyzję o ewentualnym prze­ znaczeniu dodatkowej kwoty rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), w celu wprowadzenia w życie programu wieloletniego. O przeznaczeniu takiej kwoty należy poinformować Unię Europejską.

a) roczną kwotę z tytułu dostępu do w.s.e. Seszeli w wysokości 3 380 000 EUR, stanowiącą równoważność pojemności refe­ rencyjnej 52 000 ton rocznie, oraz b) specjalną kwotę w wysokości 2 220 000 EUR rocznie prze­ znaczoną na wsparcie oraz na realizację sektorowej polityki rybołówstwa i polityki morskiej Seszeli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 20 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Rady (UE) nr 1263/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

  • Dz. U. L345 - 1 z 201030.12.2010

    Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.