Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5

Strona 1 z 6
30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/5

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 194 ust. 1 lit. c), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 (3) ustanowiono Europejski program ener­ getyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG), aby wspomóc naprawę gospodarczą poprzez przyznanie puli środków finansowych w wysokości 3,98 mld EUR na lata 2009 i 2010. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla celu, jakim jest przyznanie do końca 2010 r. możliwie największej części puli środków finansowych w wysokości 3,98 mld EUR na realizację podprogramów, o których mowa w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 663/2009. Ustalono jednak, że ta część tej kwoty nie zostanie przekazana w ramach tych podprogramów. Zgodnie ze strategią Europa 2020 na rzecz zrównowa­ żonego wzrostu i zatrudnienia oraz zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym UE i z planem działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii z 2006 r., dalsze wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej na szerszą skalę oraz propagowanie efektywności energetycznej przyczyniłoby się do rozwoju ekologicznego, budowania konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki oraz do rozwiązywania problemów związanych ze zmianą klimatu. Dzięki wspieraniu tych polityk Unia umożliwi tworzenie nowych miejsc pracy i powstawanie ekologicz­ nego rynku, sprzyjając tym samym rozwojowi konkuren­ cyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki. Istotną rolę odgrywa w tym kontekście współpraca pomiędzy różnymi szczeblami władzy („multi-level governance”).

Zapewnienie większych zachęt finansowych ma zasad­ nicze znaczenie dla zmniejszenia przeszkód związanych z wysokimi kosztami wstępnymi oraz dla stymulowania postępów w zakresie zrównoważonej energetyki. Dlatego też należy stworzyć specjalny instrument finansowy („instrument”) mający na celu wykorzystanie funduszy, przyznanych na mocy rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 663/2009, które nie mogą być wykorzystane do końca 2010 r. Stworzenie instrumentu należy rozpat­ rywać z punktu widzenia inicjatywy na rzecz finanso­ wania zrównoważonej energii zaproponowanej przez Komisję. Instrument powinien służyć wspieraniu projektów dotyczących efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz ułatwianiu finansowania projektów inwestycyjnych w zakresie efektywności ener­ getycznej i energii odnawialnej przez lokalne, regionalne i krajowe organy publiczne, w szczególności w środowisku miejskim. W procesie tym należy zwrócić uwagę na synergie z innymi środkami finansowymi dostępnymi w państwach członkowskich, takimi jak fundusze strukturalne i spójności, europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej (ELENA) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach rozporzą­ dzenia (WE) nr 397/2009 (4), aby uniknąć kolidowania z innymi instrumentami finansowymi. Wsparcie inwestycyjne w zakresie zrównoważonej ener­ getyki może być najbardziej skuteczne i pożyteczne, gdy dotyczy przedsięwzięć podejmowanych na poziomie lokalnym. Jednak w należycie uzasadnionych przypad­ kach może ono być skuteczniejsze na szczeblu krajowym, na przykład z powodów związanych z dostępnością lub funkcjonowaniem odnośnych struktur administracyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L346 - 11 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w zakresie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego

  • Dz. U. L346 - 1 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.