Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 1

Strona 1 z 4
31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

usunięte z wykazu w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

Z uwagi na dużą ilość zmian, których należy dokonać, w celu zachowania przejrzystości należy zastąpić cały tekst załącznika do rozporządzenia (UE) nr 7/2010. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 7/2010. Ponieważ kontyngenty taryfowe muszą stać się skuteczne od dnia 1 stycznia 2011 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i wejść w życie natychmiast,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych towarów, których produkcja w Unii jest niewystarczająca, oraz, aby zapobiec ewentualnym zakłó­ ceniom na rynku niektórych produktów rolnych i przemysłowych, rozporządzeniem Rady (UE) nr 7/2010 (1) otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe. Produkty objęte tymi kontyngentami taryfowymi mogą być przywożone z zastosowaniem zerowych lub obniżo­ nych stawek celnych. Z tych samych względów należy otworzyć ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r. nowe kontyngenty taryfowe z zastosowaniem zerowej stawki celnej w odniesieniu do odpowiednich ilości niektórych dodatkowych produktów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. w załączniku do rozpo­ rządzenia (UE) nr 7/2010: — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2977 ustala się na 40 000 ton, — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2635 ustala się na 1 300 000 km. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. Artykuł 2 stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r.

(2)

Wielkości kontyngentów w przypadku autonomicznych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2977 oraz 09.2635 są niewystarczające, aby zaspo­ koić potrzeby przemysłu unijnego w obecnym okresie obowiązywania kontyngentu, który upływa z dniem 31 grudnia 2010 r. Należy zatem zwiększyć wielkości tych kontyngentów ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r.

(3)

Dalsze przyznawanie kontyngentów taryfowych w 2011 r. na niektóre produkty, dla których ustano­ wiono takie kontyngenty na 2010 r., nie leży już w interesie Unii. Kontyngenty takie powinny zatem zostać zamknięte ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r., a produkty, których to dotyczy, powinny zostać

(1) Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 1.

L 347/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Nr porząd­ kowy Okres kontyn­ gentowy Wielkość kontyngentu Stawka celna (%)

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

09.2849

ex 0710 80 69

10

Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, do produkcji gotowych dań (1) (2) Naturalny tytoń nieprzetwo­ rzony, nawet pokrojony w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 Euro za 100 kg masy netto, do stoso­ wania jako spoiwo lub otoczka do produkcji towarów objętych podpozycją 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 9 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.