Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 27

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 21, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

w załączniku XIb do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (6). Należy zatem zamieścić odesłanie do tego załącznika. Zgodnie z art. 6 ust. 11 akapit pierwszy dyrektywy 2000/13/WE wykaz w załączniku IIIa należy systema­ tycznie analizować i w miarę potrzeb uaktualniać w oparciu o najświeższą wiedzę naukową. W sektorze wina przeprowadzono nowe badania naukowe dotyczące możliwości wywołania reakcji aler­ gicznej przez kazeinę zawartą w mleku i albuminę jaja, stosowane jako środki klarujące w wyrobie wina. Według wnioskodawcy badania te oparte są na nowych danych naukowych wskazujących, że wina klarowane z użyciem kazeiny i albuminy jaja zgodnie z dobrą praktyką wytwa­ rzania prawdopodobnie nie wywołują negatywnych skutków u osób z alergią na mleko lub jaja. W dniach 8 czerwca i 19 lipca 2010 r. Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina złożyła wniosek o zwolnienie z wymogu oznakowania w odniesieniu do kazeiny i albuminy jaja stosowanych do wyrobu wina jako środków pomocniczych w procesie klarowania. W dniach 14 i 30 lipca 2010 r. Komisja przedłożyła EFSA wniosek o opinię naukową dotyczącą wymienio­ nych substancji. Aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia podmiotów gospodarczych na skutek zmian w przepisach dotyczą­ cych oznakowania, należy odroczyć obowiązkowe stoso­ wanie dyrektywy 2007/68/WE w sektorze wina do czasu dokonania oceny naukowej przez EFSA. W związku z powyższym datę podaną w art. 3 akapit trzeci dyrektywy 2007/68/WE, która określa okres przej­ ściowy, należy wyznaczyć na dzień 30 czerwca 2012 r. dla win wprowadzonych do obrotu lub oznakowanych przed tą datą, do wyczerpania zapasów, pod warunkiem że są one zgodne z wcześniej obowiązującymi przepi­ sami, to znaczy przepisami dyrektywy 2005/26/WE. Należy zatem 2007/68/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(6)

W dyrektywie Komisji 2007/68/WE (2) zmieniono wykaz z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE zawierający składniki żywności, które należy umieszczać na etykie­ tach środków spożywczych, ponieważ mogą one wywo­ ływać negatywne skutki u osób wrażliwych; dyrektywa ta zawiera również wykaz pewnych pochodnych skład­ ników zawartych w załączniku IIIa, co do których stwier­ dzono naukowo, że jest mało prawdopodobne, by w określonych warunkach wywoływały negatywne skutki, i które w związku z tym zwolniono z wymogu w zakresie oznakowania. Ponadto dyrektywa ta uchyla dyrektywę Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiającą listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (3). Ponieważ zmiany w przepisach dotyczących oznako­ wania mają wpływ na przemysł, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują okresu przejściowego, aby sprawnie dostosować się do nowych wymogów w zakresie oznakowania, w dyrektywie 2007/68/WE przewidziano środki tymczasowe ułatwia­ jące stosowanie nowych przepisów, zezwalając na obrót żywnością zgodną z przepisami dyrektywy 2005/26/WE, która została wprowadzona do obrotu lub oznakowana przed dniem 31 maja 2009 r., do wyczerpania zapasów. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 415/2009 (4) okres przejściowy przewidziany w ramach wspomnia­ nych środków tymczasowych przedłużono w odniesieniu do win, zgodnie z definicją w załączniku IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 (5), do dnia 31 grudnia 2010 r. W następstwie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 479/2008 definicje win znajdują się obecnie

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 109 z 6.5.2000, s. 29. 310 z 28.11.2007, s. 11. 75 z 22.3.2005, s. 33. 125 z 21.5.2009, s. 52. 148 z 6.6.2008, s. 1.

(7)

(8)

(2)

(9)

(10)

(3)

(11)

(4)

(12)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

(6) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

L 347/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 3 dyrektywy 2007/68/WE akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Państwa członkowskie zezwalają na obrót winami, w rozumieniu załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, które zostały wprowadzone do obrotu lub ozna­

kowane przed dniem 30 czerwca 2012 r. i są zgodne z przepisami dyrektywy 2005/26/WE, do wyczerpania zapasów.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 9 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.