Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54

Tytuł:

Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54

Strona 1 z 14
L 347/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 2/2010 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE TRANSPORTU LOTNICZEGO z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego (2010/816/UE)

KOMITET DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA,

uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego, zwaną dalej „umową”, w szczególności jej art. 23 ust. 4,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Załącznik do niniejszej decyzji zastępuje załącznik do umowy. Sporządzono w Genewie dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Daniel CALLEJA CRESPO

Peter MÜLLER

Przewodniczący Delegacji Unii Europejskiej

Przewodniczący Delegacji Szwajcarii

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/55

ZAŁĄCZNIK Do celów niniejszej umowy: — na mocy Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym; — wszędzie tam, gdzie w aktach prawnych wymienionych w niniejszym załączniku znajdują się odniesienia do państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, zastąpionej Unią Europejską, lub wymóg nawiązania do nich, do celów umowy odniesienia te należy rozumieć jako stosujące się jednakowo do Szwajcarii lub do wymogu nawiązania do Szwajcarii; — odniesienia do rozporządzeń Rady (EWG) nr 2407/92 i nr 2408/92 dokonane w art. 4, 15, 18, 27 i 35 umowy należy rozumieć jako odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 1008/2008; — bez uszczerbku dla postanowień art. 15 niniejszej umowy, termin „wspólnotowy przewoźnik lotniczy”, stosowany w podanych poniżej dyrektywach i rozporządzeniach wspólnotowych, oznacza również przewoźnika lotniczego, który uzyskał koncesję i którego główne miejsce prowadzenia działalności oraz siedziba statutowa, jeżeli takowa istnieje, znajduje się w Szwajcarii, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008. Wszelkie odniesienia do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 należy rozumieć jako odniesienia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008; — każde zawarte w poniższych aktach prawnych odesłanie do art. 81 i 82 Traktatu lub do art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy rozumieć jako odesłanie do art. 8 i 9 niniejszej umowy. 1. Liberalizacja lotnictwa i inne przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego Nr 1008/2008 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Nr 2000/79 Dyrektywa Rady z dnia 27 listopada 2000 r. dotycząca Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA) Nr 93/104 Dyrektywa Rady z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, zmieniona: — dyrektywą 2000/34/WE Nr 437/2003 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty Nr 1358/2003 Rozporządzenie Komisji z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europej­ skiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II Nr 785/2004 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych, zmienione: — rozporządzeniem Komisji (UE) nr 285/2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 9 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.