Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9

Strona 1 z 9
31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/9

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

zawieszeń określonych w tekstach załączników I i II do niniejszego rozporządzenia należy oznaczyć gwiazdką.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

(6)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

Z doświadczeń wynika, że konieczne jest wskazanie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, aby zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to wyklu­ czać wcześniejszego wycofania niektórych środków lub ich utrzymania po dacie wygaśnięcia, jeśli przedstawione zostanie uzasadnienie ekonomiczne, zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji z roku 1998 doty­ czącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów tary­ fowych (2).

(1)

W interesie Unii leży całkowite zawieszenie ceł autono­ micznych Wspólnej taryfy celnej dla szeregu nowych produktów obecnie niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 (1).

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(8) (2)

Siedem produktów, objętych kodami CN i TARIC 2805 30 90 10, 2805 30 90 20, 2825 50 00 10, 2933 79 00 40, 3908 90 00 20, 3920 62 19 88 oraz 8525 80 19 30, obecnie wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu, ponieważ utrzymanie zawieszeń ceł autono­ micznych Wspólnej taryfy celnej na te produkty nie leży już w interesie Unii.

W związku z faktem, że zawieszenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, muszą stać się skuteczne od dnia 1 stycznia 2011 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i natychmiast wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Opisy osiemnastu zawieszeń wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wymagają zmiany w celu uwzględnienia wprowadzonych w produktach zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. Zawieszenia te należy skreślić z wykazu znajdu­ jącego się w tym załączniku oraz włączyć ponownie jako nowe zawieszenia przy wykorzystaniu nowych opisów. Ponadto dla 20 produktów należy zmienić kody CN, a dla 11 produktów kody TARIC.

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadza się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

(4)

Zawieszenia, w odniesieniu do których konieczne jest wprowadzenie tych zmian technicznych należy skreślić z wykazu zawieszeń znajdującego się w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 i ponownie włączyć do tego wykazu przy wykorzystaniu nowych opisów, nowych kodów CN lub nowych kodów TARIC.

2. skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporzą­ dzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Mając na uwadze zachowanie przejrzystości, zmienione wpisy w wykazach wprowadzonych i uchylonych

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

(2) Dz.U. C 128 z 25.4.1998, s. 2.

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, s. 1.

L 347/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.