Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2791/1999

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 17

Strona 1 z 18
31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/17

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północnowschodnim Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2791/1999

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

System przewiduje środki kontroli i egzekwowania mające zastosowanie do statków rybackich pływających pod banderą umawiających się stron, które działają na obszarze podlegającym regulacji, oraz ustalenia w zakresie inspekcji na morzu obejmujące procedury inspekcji i nadzoru, a także procedury stosowane w przypadku naruszenia przepisów, które muszą być wdrożone przez umawiające się strony. System przewiduje wprowadzenie nowego systemu kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który w praktyce uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery statków rybackich pływających pod banderą umawiającej się strony innej niż państwo portu. Niektóre przepisy dotyczące kontroli przyjęte przez NEAFC zostały wprowadzone do prawa unijnego poprzez coroczne rozporządzenia dotyczące całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) i kwot, a ostatnio poprzez rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach teryto­ rialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (4). Ze względu na pewność prawa takie przepisy, które nie mają tymczasowego charakteru, powinny być objęte nowym, oddzielnym rozporządzeniem. System zawiera również przepisy wspierające przestrze­ ganie środków kontroli i egzekwowania przez statki pływające pod banderą krajów niebędących umawiają­ cymi się stronami, tak aby zapewnić pełne przestrzeganie środków ochrony i zarządzania przyjętych przez NEAFC. NEAFC zaleciła, aby usunąć pewną liczbę statków z wykazu statków, które – jak potwierdzono – dokony­ wały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Należy zapewnić wprowadzenie tych zaleceń do prawa unijnego. Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiają­ cego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołów­ stwa (5) stanowi, że państwa członkowskie kontrolują dostęp do wód i zasobów oraz działalność prowadzoną poza wodami UE przez wspólnotowe statki rybackie pływające pod ich banderą. Należy zatem ustanowić przepis, zgodnie z którym państwa członkowskie, których statki rybackie posiadają zezwolenie na połowy w obszarze podlegającym regulacji, wyznaczają zarówno inspektorów działających w ramach systemu, odpowie­ dzialnych za monitorowanie i nadzór, jak również odpo­ wiednie środki na inspekcję.

(6)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku („konwencja”) została zatwierdzona przez Radę decyzją 81/608/EWG (3) i weszła w życie w dniu 17 marca 1982 r.

(2)

Konwencja stanowi odpowiednie ramy dla wielostronnej współpracy w zakresie racjonalnej ochrony i gospodarowania zasobami rybnymi na obszarze okre­ ślonym przez konwencję („obszar objęty konwencją”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 74 z 201031.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (1)

 • Dz. U. L348 - 36 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1238/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w zakresie przepisów przewidujących bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących „międzynarodową niezastrzeżoną nazwę” (INN) Światowej Organizacji Zdrowia i określonych produktów stosowanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych

 • Dz. U. L348 - 34 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1237/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

 • Dz. U. L348 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków i rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.