Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1237/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 34

L 348/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1237/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

(5)

Termin „Wspólnota” stosowany w przepisach rozporzą­ dzenia (WE) nr 2187/2005 powinien zostać zmieniony w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2187/2005. W celu zapewnienia nieprzerwanego stosowania środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powinno wejść ono w życie w dniu następującym po dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(6)

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2187/2005 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) dodaje się artykuł w brzmieniu:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 (3) ustanawia określone środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund, w szczególności ograniczenia połowów w odniesieniu do niektórych gatunków, rozmiarów oczek i obszarów.

„Artykuł 15a Zakaz selekcji jakościowej Wszelkie gatunki objęte kwotą złowione podczas działań połowowych są przyjmowane na statek i następnie wyłado­ wywane, chyba że byłoby to sprzeczne z zobowiązaniami przewidzianymi w przepisach unijnych dotyczących rybo­ łówstwa ustanawiających środki techniczne, kontrolne i ochronne, w szczególności w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002 i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 grudnia 2009 r. usta­ nawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapew­ nienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołów­ stwa (*). ___________ (*) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.”;

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. (4) zawiera zakaz selekcji jakościowej oraz ograniczenia połowów storni i skarpa.

(3)

Zakaz ten oraz te ograniczenia stanowią środki tech­ niczne o charakterze trwałym, które nie powinny być już zawarte w ramach prawnych określających roczne uprawnienia do połowów. Od stycznia 2011 r. powinny być one w związku z tym włączone do rozporządzenia (WE) nr 2187/2005.

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 18a Ograniczenia połowów storni i skarpa 1. Zabrania się zatrzymywania na pokładzie następują­ cych gatunków ryb, jeżeli zostały złowione w obszarach geograficznych i w okresach podanych poniżej:

(1) Opinia z dnia 15 września 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. (3) Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1. (4) Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 1.

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/35

Gatunki

Obszar geograficzny

Okres

Stornia (Platichthys flesus)

Podrejony 26, 27, 28 i 29 na południe od 59° 30′ N Podrejon 32

od 15 lutego do 15 maja od 15 lutego do 31 maja od 1 czerwca do 31 lipca

na pokładzie lub wyładowywane w ilości do 10 % żywej wagi całkowitego połowu zatrzymywanego lub wyładowy­ wanego, w okresach obowiązywania zakazu określonego w ust. 1.”; 3) w art. 26 ust. 1 i 2 wszelkie formy gramatyczne słów „Wspólnota” lub „wspólnotowy” zastępuje się odpowiednimi formami gramatycznymi słów „Unia” lub „unijny”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Turbot (Psetta maxima)

Podrejony 25, 26 i 28 na południe od 56° 50′ N

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 w przypadku połowów z użyciem włoków, niewodów duńskich i podobnych narzędzi o rozmiarze oczek równym lub większym niż 105 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplatających lub drygawic o rozmiarze oczek równym lub większym niż 100 mm, przyłowy storni i skarpa mogą być zatrzymywane

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 15 grudnia 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

O. CHASTEL

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 74 z 201031.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (1)

 • Dz. U. L348 - 36 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1238/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w zakresie przepisów przewidujących bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących „międzynarodową niezastrzeżoną nazwę” (INN) Światowej Organizacji Zdrowia i określonych produktów stosowanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych

 • Dz. U. L348 - 17 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2791/1999

 • Dz. U. L348 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków i rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.