Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1238/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w zakresie przepisów przewidujących bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących „międzynarodową niezastrzeżoną nazwę” (INN) Światowej Organizacji Zdrowia i określonych produktów stosowanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 36

Strona 1 z 16
L 348/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1238/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w zakresie przepisów przewidujących bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących „międzynarodową niezastrzeżoną nazwę” (INN) Światowej Organizacji Zdrowia i określonych produktów stosowanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

została objęta bezcłowym traktowaniem, a niektóre z tych półproduktów zostały przeniesione do wykazu związków INN, a także rozszerzony został wykaz okre­ ślonych przedrostków i przyrostków dla soli, estrów lub hydratów związków INN.

(5)

W ramach negocjacji Rundy Urugwajskiej Wspólnota oraz pewna liczba krajów uzgodniły bezcłowe trakto­ wanie produktów farmaceutycznych objętych działem 30 Zharmonizowanego Systemu (HS) oraz pozycjami HS 2936, 2937, 2939 i 2941, jak również wskazanych aktywnych składników farmaceutycznych noszących „międzynarodową niezastrzeżoną nazwę” (INN) Świa­ towej Organizacji Zdrowia, określonych soli, estrów lub hydratów takich związków INN, oraz wskazanych półproduktów farmaceutycznych stosowanych do produkcji i wytwarzania gotowych produktów farmaceu­ tycznych. Wyniki dyskusji, jak wskazano w protokole dyskusji, zostały włączone do taryf celnych uczestników, załączo­ nych do Protokołu z Marrakeszu do Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994. Uczestnicy doszli również do wniosku, że przedstawiciele członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) będą­ cych stronami protokołu dyskusji będą się spotykać pod auspicjami Rady WTO ds. Handlu Towarami, zazwy­ czaj przynajmniej raz na trzy lata, aby dokonać prze­ glądu zakresu produktów, w celu objęcia zniesieniem ceł, w drodze konsensusu, dodatkowych produktów farmaceutycznych. Dokonano trzech takich przeglądów, w wyniku których pewna liczba dodatkowych związków INN oraz półpro­ duktów farmaceutycznych stosowanych do produkcji i wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych

Uznano za stosowne dokonanie czwartego przeglądu, który rozpoczęto w 2009 r. W ramach tego przeglądu stwierdzono, że pewna liczba dodatkowych związków INN oraz półproduktów farmaceutycznych stosowanych do produkcji i wytwarzania gotowych produktów farma­ ceutycznych powinna zostać objęta bezcłowym traktowa­ niem oraz że niekótre z tych półproduktów już objętych farmaceutycznymi porozumieniami sektorowymi i ich zmianami powinna zostać przeniesiona do wykazu związków INN, oraz że należy rozszerzyć wykaz okre­ ślonych przedrostków i przyrostków dla soli, estrów lub hydratów związków INN.

(6)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) ustanowiło Nomenklaturę Scaloną („CN”) i określiło konwencyjne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej.

(7)

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(2)

(8)

W celu zapewnienia, aby środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były stosowane od dnia 1 stycznia 2011 r., powinno ono wejść w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu,

(3)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach 3, 4 i 6 sekcji II części trzeciej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 (Wykaz substancji farma­ ceutycznych, które kwalifikują się do bezcłowego traktowania) wprowadza się następujące zmiany:

(4)

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 348 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 74 z 201031.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (1)

 • Dz. U. L348 - 34 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1237/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

 • Dz. U. L348 - 17 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2791/1999

 • Dz. U. L348 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków i rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.