Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, na Malcie, w Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 474)

Data ogłoszenia:2010-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 11

Strona 1 z 3
6.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/11

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, na Malcie, w Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 474)

(Jedynie teksty w języku greckim, maltańskim, portugalskim, fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/62/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i art. 32 ust. 8,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

tacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (4) stanowi, że kwoty, które zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 10 ust. 1 tegoż rozporzą­ dzenia podlegają zwrotowi od każdego państwa człon­ kowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego, ustala się poprzez potrącanie płatności miesięcznych w danym roku budżetowym, tj. w roku 2007, od wydatków uznanych w tym samym roku budżetowym zgodnie z ust. 1. Kwoty te są potrącane od płatności miesięcznej odnoszącej się do wydatków poniesionych w drugim miesiącu następującym po miesiącu podjęcia decyzji w sprawie rozliczenia rachunków lub do niej dodawane.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Decyzjami Komisji 2008/396/WE (2) i 2009/87/WE (3) rozliczono za rok budżetowy 2007 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem greckiej agencji płatni­ czej „OPEKEPE”, włoskiej agencji płatniczej „ARBEA”, maltańskiej agencji płatniczej „MRAE”, portugalskich agencji płatniczych „IFADAP” i „IFAP” oraz fińskiej agencji płatniczej „MAVI”.

(2)

W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie kompletności, dokład­ ności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przekazanych przez grecką agencję płatniczą „OPEKEPE”, maltańską agencję płatniczą „MRAE”, portugalskie agencje płatnicze „IFADAP” i „IFAP” oraz fińską agencję płatniczą „MAVI”.

(3)

Artykuł 10 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredy­

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 33. (3) Dz.U. L 33 z 3.2.2009, s. 38.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 konsekwencje finansowe nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi w 50 % zainteresowane państwo członkowskie a w 50 % budżet wspólnotowy, jeżeli odzyskanie nie nastą­ piło w terminie czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego bądź w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postę­ powania przed sądami krajowymi. Artykuł 32 ust. 3 wymienionego rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do przesłania Komisji razem z rocznym sprawozdaniem finansowym skróconego zestawienia procedur windykacji wszczętych w wyniku nieprawidło­ wości. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które podlegają zwrotowi, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 885/2006. W załączniku III do wymienionego rozporządzenia znaj­ dują są wzory tabel 1 i 2, które państwa członkowskie muszą dostarczyć w 2008 r. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych wynikających z nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż odpowiednio cztery lata lub osiem lat. Decyzja ta pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie zgodności na mocy art. 32 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 23 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiająca Radę Partnerów GMES

 • Dz. U. L35 - 21 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 626) (1)

 • Dz. U. L35 - 18 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/880/WE przyznającą odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 606)

 • Dz. U. L35 - 15 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów niektórych krajów trzecich na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 590) (1)

 • Dz. U. L35 - 14 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2006/210/WE

 • Dz. U. L35 - 9 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L35 - 7 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

 • Dz. U. L35 - 4 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 (1)

 • Dz. U. L35 - 1 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.