Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 626) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 21

6.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 626)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/66/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1b akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W wyniku inspekcji uznano, że przepisy dotyczące środków ochronnych w sprawie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001, są na Cyprze stosowane we właściwy sposób. Ponadto sprawdzono wszelkie wymogi określone w art. 6 ust. 1b akapit trzeci i wszelkie kryteria epidemiolo­ giczne zawarte w punkcie 7 części I rozdziału A załącznika III do tego rozporządzenia i stwierdzono, że Cypr je spełnia. W świetle wszystkich dostępnych informacji złożony przez Cypr wniosek w sprawie zmiany jego rocznego programu monitorowania BSE został oceniony pozy­ tywnie. Właściwe jest zatem upoważnienie Cypru do zmiany jego rocznego programu monitorowania i ustanowienie 48 miesięcy jako nowego limitu wieko­ wego dla badań na obecność BSE w tym państwie człon­ kowskim. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2009/719/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Rozporządzenie nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek przeprowadzania co roku programów TSE zgodnie z załącznikiem III do tego rozporządzenia. Celem tych programów jest objęcie co najmniej niektórych subpopulacji bydła należących do określonych grup wiekowych. Rozporządzenie stanowi również, że państwa członkow­ skie, które są w stanie wykazać poprawę sytuacji epide­ miologicznej na swoim terytorium w oparciu o określone kryteria, mogą wprowadzić zmiany w swoich rocznych programach monitorowania. Decyzją Komisji 2009/719/WE (2) upoważnia się państwa członkowskie wymienione w załączniku do wspomnianej decyzji do zmiany swoich rocznych programów monitorowania. Decyzja stanowi również, że programy te powinny objąć co najmniej całe pogłowie bydła w wieku powyżej 48 miesięcy należącego do niektórych subpopulacji. W dniu 2 października 2008 r. Cypr złożył Komisji wniosek dotyczący zmian w jego rocznym programie monitorowania BSE. Od dnia 29 czerwca 2009 r. do dnia 3 lipca 2009 r. Biuro ds. Żywności i Weterynarii przeprowadziło na Cyprze inspekcję w celu sprawdzenia przestrzegania kryteriów epidemiologicznych ustanowionych w punkcie 7 części I rozdziału A załącznika III do rozpo­ rządzenia (WE) nr 999/2001.

(7)

(8) (9)

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2009/719/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli 5 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 256 z 29.9.2009, s. 35.

L 35/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wykaz państw członkowskich upoważnionych do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE — Belgia — Dania — Niemcy — Irlandia — Grecja — Hiszpania — Francja — Włochy — Cypr — Luksemburg — Niderlandy — Austria — Portugalia — Słowenia — Finlandia — Szwecja — Zjednoczone Królestwo”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 23 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiająca Radę Partnerów GMES

 • Dz. U. L35 - 18 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/880/WE przyznającą odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 606)

 • Dz. U. L35 - 15 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów niektórych krajów trzecich na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 590) (1)

 • Dz. U. L35 - 14 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2006/210/WE

 • Dz. U. L35 - 11 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, na Malcie, w Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 474)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L35 - 7 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

 • Dz. U. L35 - 4 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 (1)

 • Dz. U. L35 - 1 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.