Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiająca Radę Partnerów GMES

Data ogłoszenia:2010-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 23

Strona 1 z 2
6.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiająca Radę Partnerów GMES (2010/67/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Rada Partnerów powinna składać się z przedstawicieli państw członkowskich posiadających kompetencje w dziedzinie obserwacji Ziemi, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa. Przedstawiciele ci powinni być wyznaczani przez władze krajowe odpowiedzialne za obserwację Ziemi w swoim państwie członkowskim.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES) to inicjatywa Unii Europejskiej polegająca na obserwacji Ziemi i realizowana we współpracy z państwami członkowskimi. Ma ona sprzyjać lepszemu wykorzystywaniu potencjału przemysłowego polityk dotyczących innowacji, badań i rozwoju technologicz­ nego w zakresie obserwacji Ziemi, a także służyć dostar­ czaniu usług informacyjnych.

Nie naruszając przepisów Komisji dotyczących bezpie­ czeństwa, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków Rady Partnerów.

(8)

(2)

Aby osiągnąć cel GMES i go utrzymać w perspektywie długoterminowej, należy koordynować działania poszcze­ gólnych partnerów zaangażowanych w GMES oraz rozwijać, tworzyć i realizować zdolności w zakresie usług i obserwacji, które odpowiadać będą oczekiwaniom użytkowników. W tym celu Komisja może uznać za konieczne zwrócenie się do specjalistów z organu dorad­ czego z wnioskiem o dokonanie ekspertyzy.

Dane osobowe członków Rady Partnerów powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze­ pływie takich danych (3).

(9)

(3)

W komunikacie pt. „Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES): dbamy o bezpieczniejszą planetę” (1) Komisja zapowiedziała ustanowienie Rady Partnerów, która wspomagać będzie Komisję w całościowym koordynowaniu GMES.

(10)

Należy ustanowić przepisy umożliwiające udział Norwegii i Szwajcarii oraz członków Europejskiej Agencji Kosmicznej w pracach grupy. Przedstawiciele organizacji zaangażowanych w obserwacje Ziemi, zwłaszcza poprzedni członkowie Komitetu Doradczego GMES, powinni mieć możliwość uczestniczenia w posiedzeniach grupy w roli obserwatorów.

(4)

Konieczne jest zatem ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie GMES i obserwacji Ziemi oraz określenie jej zadań i struktury.

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość prze­ dłużenia tego okresu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (5)

Grupa ta powinna przyczyniać się do koordynacji wkładów wszystkich partnerów w GMES, najlepszego wykorzystywania istniejących zdolności oraz do usuwania niedociągnięć na poziomie Unii. Jej zadaniem będzie wspomaganie Komisji w nadzorowaniu spójnego wdrażania europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES). Powinna ona nadzorować rozwój polityki oraz umożliwiać wymianę dobrych praktyk w zakresie GMES i obserwacji Ziemi.

Artykuł 1 Rada Partnerów GMES Niniejszym ustanowiona zostaje Rada Partnerów GMES, zwana dalej „Radą”.

(2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. (3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(1) COM(2008) 748 wersja ostateczna.

L 35/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2010

Artykuł 2 Zadania Zadania Rady Partnerów obejmują:

Członkowie wyznaczani są przez krajowe organy państw człon­ kowskich. 3. Zastępcy członków Rady są powoływani w liczbie równej liczbie członków Rady i na takich samych warunkach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 21 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 626) (1)

 • Dz. U. L35 - 18 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/880/WE przyznającą odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 606)

 • Dz. U. L35 - 15 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów niektórych krajów trzecich na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 590) (1)

 • Dz. U. L35 - 14 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2006/210/WE

 • Dz. U. L35 - 11 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, na Malcie, w Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 474)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L35 - 7 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

 • Dz. U. L35 - 4 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 (1)

 • Dz. U. L35 - 1 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.