Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 (1)

Data ogłoszenia:2010-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 4

L 35/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 104/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w swojej opinii z 15 września 2009 r. (4) stwierdził, że dodatek nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie zwie­ rząt, zdrowie konsumentów ani na środowisko naturalne oraz że jego stosowanie poprawia użytkowość zwierząt. Urząd zaleca stosowanie odpowiednich środków zapew­ niających bezpieczeństwo użytkownika. Jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszo­ wego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe labora­ torium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Ocena dodatku dowodzi, że warunki udzielenia zezwo­ lenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Artykuł 10 tego rozpo­ rządzenia przewiduje ponowną ocenę dodatków dopusz­ czonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(6)

Przepisy dotyczące tego preparatu zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1200/2005 powinny zatem zostać uchylone.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1200/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwo­ lenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego (3) tymczasowo zezwolono na stosowanie dimrówczanu potasu, postać stała, jako dodatku paszo­ wego dla macior zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG. Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „inne dodatki zootechniczne”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z art. 7 tego rozporządzenia złożony został wniosek o ponowną ocenę tego dodatku celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootech­ niczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegó­ łowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Artykuł 2 W rozporządzeniu (WE) nr 1200/2005 skreśla się art. 1 oraz uchyla się załącznik I.

(4) Dziennik EFSA 2009, 7(9): 1315.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. (3) Dz.U. L 195 z 27.7.2005, s. 6.

6.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/5

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 35/6

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Numer identyfikacyjny dodatku Nazwa posiadacza zezwolenia Dodatek Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek

Maksymalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

PL

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: inne dodatki zootechniczne (poprawa parametrów zootechnicznych) 4d800 BASF SE Dimrówczan potasu Skład dodatku: Dimrówczan potasu, postać stała, min. 98 %, Krzemiany maks. 1,5 %, Woda maks. 0,5 % Charakterystyka substancji czynnej: Dimrówczan potasu, postać stała KH(COOH)2 Nr CAS 20642-05-1 Metoda analityczna (1) Metoda chromatografii jonowej z detekcją przewodności elektrycznej (IC/ECD)

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

Maciory

10 000

12 000

Mieszanka dimrówczanu potasu z różnych źródeł nie może prze­ kraczać najwyższego dopuszczal­ nego poziomu 12 000 mg/kg mieszanki paszowej pełnopor­ cjowej. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu. Produkt może wywołać poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu. Należy stosować środki ochrony zdrowia pracowników.

26.2.2020 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.2.2010

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 23 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiająca Radę Partnerów GMES

 • Dz. U. L35 - 21 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 626) (1)

 • Dz. U. L35 - 18 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/880/WE przyznającą odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 606)

 • Dz. U. L35 - 15 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów niektórych krajów trzecich na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 590) (1)

 • Dz. U. L35 - 14 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2006/210/WE

 • Dz. U. L35 - 11 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, na Malcie, w Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 474)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L35 - 7 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

 • Dz. U. L35 - 1 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.