Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 21

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/4/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2010-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 21

Strona 1 z 2
9.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/21

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/4/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zmiana w dyrektywie 76/768/EWG Załącznik III do dyrektywy 76/768/EWG zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Transpozycja 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 września 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Państwa członkowskie stosują przepisy zawarte w załączniku do niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem wymogów dotyczących etykietowania określonych w kolumnie f dla pozycji 208, od dnia 1 grudnia 2010 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Przepisy przejściowe Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu dopilnowania, by po dniu 1 listopada 2011 r. żadne produkty kosmetyczne niespełniające wymogów dotyczących etykietowania określonych w kolumnie f dla pozycji 208 w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG zmie­ nionej niniejszą dyrektywą nie były wprowadzane do obrotu przez producentów unijnych lub importerów mających siedzibę w Unii. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu dopilnowania, by po dniu 1 listopada 2012 r. żadne produkty kosmetyczne niespełniające wymogów dotyczących etykietowania określonych w kolumnie f dla pozycji 208 w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG zmie­ nionej niniejszą dyrektywą nie były sprzedawane ani odstępo­ wane konsumentom końcowym w Unii.

Obecnie dwie substancje nieutleniające używane w farbach do włosów są tymczasowo dopuszczone do stosowania w produktach kosmetycznych do dnia 31 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków określonych w części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Dla wspomnianych dwóch substancji nieutleniających używanych w farbach do włosów, HC Orange No. 2 oraz 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, wymienionych w części 2 załącznika III pod numerami referencyjnymi 26 i 29, Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsu­ mentów (zwany dalej „SCCS”) wydał ostateczną opinię w sprawie ich bezpieczeństwa. SCCS zalecił, aby maksy­ malne dopuszczalne stężenie w gotowych produktach kosmetycznych wynosiło 1,0 % dla HC Orange No. 2 oraz 0,2 % dla 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. W związku z powyższym można ostatecznie wprowa­ dzić w części 1 załącznika III przepisy dotyczące HC Orange No. 2 oraz 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Należy zatem 76/768/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

(4)

Aby zapewnić sprawne przejście w zakresie dotyczącym wprowadzania do obrotu produktów zawierających HC Orange No. 2, które nie spełniają wymogów dotyczących etykietowania określonych w niniejszej dyrektywie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich okresów przejściowych. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz­ nych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 36 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 751) (1)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 749) (1)

 • Dz. U. L36 - 32 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 695)

 • Dz. U. L36 - 30 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

 • Dz. U. L36 - 27 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 468)

 • Dz. U. L36 - 24 z 20109.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/5/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L36 - 19 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L36 - 17 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 9 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L36 - 7 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L36 - 4 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.