Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 24

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/5/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2010-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 24

Strona 1 z 2
L 36/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2010

DYREKTYWA KOMISJI 2010/5/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

produkty zawierające akroleinę i stosowane jako środki zwalczające bakterie śluzowe.

(7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 sierpnia 2006 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od Baker Petrolite wniosek złożony zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, dotyczący włączenia do załącznika I do tej dyrektywy substancji czynnej akro­ leina, przeznaczonej do stosowania w produktach typu 12, „środki zwalczające bakterie śluzowe”, zgodnie z definicją zawartą w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE. W dniu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, akroleina nie znajdowała się w obrocie jako substancja czynna produktu biobójczego. W dniu 16 marca 2009 r., po przeprowadzeniu oceny, Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji sprawoz­ danie właściwego organu, wraz z zaleceniem. Sprawozdanie zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych w dniu 17 września 2009 r., a wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny. Na podstawie przeprowadzonych badań można ocze­ kiwać, iż produkty biobójcze zawierające akroleinę i stosowane jako środki zwalczające bakterie śluzowe spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć akroleinę do załącznika I. Nie wszystkie potencjalne zastosowania zostały ocenione na poziomie unijnym. Dlatego stosowne jest, aby państwa członkowskie dokonały oceny ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji nieuwzględnio­ nych w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie UE oraz aby w momencie wydawania zezwoleń na produkty zapewniły podjęcie odpowiednich środków lub nałożenie obowiązku spełnienia szczególnych warunków w celu ograniczenia stwierdzonych rodzajów ryzyka do dopuszczalnego poziomu. W świetle wniosków zawartych w sprawozdaniu z oceny, należy wymagać stosowania szczególnych środków ogra­ niczających ryzyko na poziomie wydawania zezwoleń na

W szczególności należy wymagać, by produkty przezna­ czone do zastosowań przemysłowych lub profesjonal­ nych były stosowane przy użyciu odpowiedniego wypo­ sażenia ochrony osobistej oraz by ustanowiono bezpieczne procedury postępowania, takie jak monitoro­ wanie powietrza i strefy zamknięte, chyba że można wykazać, iż zagrożenia dla użytkowników przemysło­ wych lub profesjonalnych mogą zostać ograniczone za pomocą innych środków. Należy podjąć odpowiednie środki w celu ograniczenia zagrożeń dla środowiska morskiego, ponieważ w trakcie oceny stwierdzono niedopuszczalne zagrożenie dla tego środowiska. W tym celu przy udzielaniu zezwolenia na produkt biobójczy właściwe organy powinny nałożyć obowiązek spełnienia szczególnych warunków, takich jak obowiązek monitorowania ścieków oraz, w razie potrzeby, ich oczyszczania przed odprowadzeniem, chyba że można wykazać, iż zagrożenia dla środowiska można zmniejszyć za pomocą innych środków. Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, aby umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 98/8/WE. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 36 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 751) (1)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 749) (1)

 • Dz. U. L36 - 32 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 695)

 • Dz. U. L36 - 30 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

 • Dz. U. L36 - 27 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 468)

 • Dz. U. L36 - 21 z 20109.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/4/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 19 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L36 - 17 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 9 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L36 - 7 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L36 - 4 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.