Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 468)

Data ogłoszenia:2010-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 27

9.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/27

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 468)

(Jedynie tekst w języku maltańskim jest autentyczny)

(2010/68/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 39, po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zostają rozliczone rachunki maltańskiej agencji płat­ niczej „MRRA” w odniesieniu do wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budże­ towy 2008. Kwoty, które zgodnie z niniejszą decyzją podlegają zwrotowi przez wymienione państwo członkowskie lub które są płatne na jego rzecz w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiej­ skich mających zastosowanie na Malcie, określono w załączniku I i załączniku II.

Decyzją Komisji 2009/366/WE (2) rozliczono rachunki za rok budżetowy 2008 wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem maltańskiej agencji płatniczej „MRRA”. W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników kontroli dodatkowej Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachun­ kowych przedłożonych przez maltańską agencję płat­ niczą „MRRA”. Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych późniejszych decyzji Komisji wyklucza­ jących z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2010 r.

(3)

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 111 z 5.5.2009, s. 35.

L 36/28

ZAŁĄCZNIK I Rozliczenie rachunków agencji płatniczych Rok budżetowy 2008 - Wydatki na rozwój obszarów wiejskich finansowane przez EFRG w nowych państwach członkowskich Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz

PL

Rok 2008—wydatki agencji płatniczych, których rachunki zostały rozliczone PC wyłączone z rozliczenia Suma kolumn a i b Redukcje Suma Zwrócone państwu członkowskiemu kwoty płatności okresowych za rok budżetowy Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie (–) lub płatne na ich rzecz (+)

= suma kwot płatności = wydatki wykazane w deklaracji okresowych zwróconych państwu rocznej członkowskiemu za dany rok bużetowy a b

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e–f

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00

9.2.2010

9.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/29

ZAŁĄCZNIK II Rozliczone wydatki w rozbiciu na poszczególne środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowane przez EFRG w nowych państwach członkowskich za rok budżetowy 2008 Różnice między rocznymi sprawozdaniami finansowymi a deklaracjami wydatków

Wydatki z 2008 r. Redukcje Załącznik I kolumna a Załącznik I kolumna d i ii Kwota rozliczona w 2007 r. – Załącznik I kolumna e iii = i + ii

PC MT

Nr Nr

Środki Środki

1 2 3 4 5 6 7

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania Rolno-środowiskowe Spełnianie norm Grupy producentów Pomoc techniczna Uzupełnienie - pomoc państwa Środek ad hoc Razem

975,33 663 097,97 1 511 921,23 0,00 55 916,31 0,00 9 759,30 2 241 670,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975,33 663 097,97 1 511 921,23 0,00 55 916,31 0,00 9 759,30 2 241 670,14

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 36 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 751) (1)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 749) (1)

 • Dz. U. L36 - 32 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 695)

 • Dz. U. L36 - 30 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

 • Dz. U. L36 - 24 z 20109.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/5/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L36 - 21 z 20109.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/4/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 19 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L36 - 17 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 9 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L36 - 7 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L36 - 4 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.