Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 749) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 34

L 36/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 749)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/71/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

W decyzji Komisji 2007/794/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającej nowy termin składania dokumen­ tacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (3) ustanowiono nowy termin składania dokumentacji upły­ wający dnia 30 kwietnia 2008 r.

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

W tym nowym terminie, przed złożeniem dokumentacji, wnioskodawca zwrócił się do Portugalii, państwa człon­ kowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy wyznaczonego w zakresie oceny diazynonu, z zapytaniem, czy produkt referencyjny – obrożę przeciw pchłom – należy uznać za produkt biobójczy, czy za weterynaryjny produkt lecz­ niczy.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(8)

(2)

Diazynon jest wymieniony w tym wykazie z przeznaczeniem do stosowania w produktach typu 18 „Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogów”, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE.

Po przeprowadzeniu konsultacji z Komisją i pozostałymi państwami członkowskimi Portugalia poinformowała wnioskodawcę, że większość państw członkowskich nie uznałaby obroży przeciw pchłom, takiej jak ta wprowa­ dzana do obrotu przez wnioskodawcę, za produkt biobójczy, lecz za weterynaryjny produkt leczniczy, zgodnie z definicją w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(9)

(3)

Termin złożenia kompletnej dokumentacji dotyczącej substancji czynnych do stosowania w produktach typu 18 upłynął dnia 30 kwietnia 2006 r. W tym terminie nie otrzymano jednak żadnej kompletnej dokumentacji.

(10)

W związku z tą informacją wnioskodawca nie złożył dokumentacji dotyczącej włączenia diazynonu do załącz­ nika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE w celu stoso­ wania go w produktach typu 18. Zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 przejęcie roli uczest­ nika w odniesieniu do diazynonu w celu stosowania go w produktach typu 18 nie jest już możliwe.

(4)

Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 14 czerwca 2006 r. Komisja ogło­ siła tę informację również w formie elektronicznej.

Wnioskodawca nie złożył dokumentacji w wyznaczonym terminie, nie należy zatem włączać do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE diazynonu przeznaczo­ nego do stosowania w produktach typu 18.

(5)

W ciągu trzech miesięcy od podania do wiadomości publicznej tej informacji pewne przedsiębiorstwo wyra­ ziło zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do diazynonu w celu stosowania go w produktach typu 18.

(11)

Należy ustalić dłuższy okres stopniowego wycofywania z rynku niektórych państw członkowskich obroży przeciw pchłom uznanych za produkty biobójcze celem umożliwienia dopuszczenia ich jako weterynaryjne produkty lecznicze, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE.

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

(3) Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 35. (4) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.

9.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/35

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zaprzestaje się wprowadzania do obrotu innych produktów biobójczych zawierających diazynon przeznaczony do stoso­ wania w produktach typu 18 ze skutkiem od dnia 1 marca 2011 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Diazynon (nr CAS 333-41-5, nr WE 206-373-8) przeznaczony do stosowania w produktach typu 18 nie zostaje włączony do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Artykuł 2 Zaprzestaje się wprowadzania do obrotu obroży przeciw pchłom wprowadzanych do obrotu jako produkty biobójcze i zawierających diazynon przeznaczony do stosowania w produktach typu 18 ze skutkiem od dnia 1 marca 2013 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 36 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 751) (1)

 • Dz. U. L36 - 32 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 695)

 • Dz. U. L36 - 30 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

 • Dz. U. L36 - 27 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 468)

 • Dz. U. L36 - 24 z 20109.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/5/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L36 - 21 z 20109.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/4/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 19 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L36 - 17 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 9 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L36 - 7 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L36 - 4 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.