Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Data ogłoszenia:2010-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 4

Strona 1 z 3
L 36/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 108/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rozporządzenia związanych z dyrektywą 2000/60/WE, mających na celu zrekompensowanie beneficjentom trwałych niedogodności wynikających z obowiązku stosowania szczegółowych wymogów w celu osiągnięcia celów środowiskowych wymienionej dyrektywy.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ustanowiło jedno­ lite ramy prawne dla wsparcia rozwoju obszarów wiej­ skich w ramach EFRROW w całej Wspólnocie. Rozpo­ rządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (2) uzupełniło te ramy, wprowadzając szczegółowe przepisy wykonawcze. Artykuł 38 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 stanowi, że w odniesieniu do płatności związanych z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (3), zostają ustalone szczegółowe zasady, w tym maksymalna kwota wsparcia. Zgodnie z art. 11 ust. 7 Dyrektywy 2000/60/WE państwa członkowskie są zobowiązane ustalić program środków dla wszystkich obszarów dorzeczy do dnia 22 grudnia 2009 r. Zgodnie z art. 11 ust. 2 wspom­ nianej dyrektywy środki te muszą obejmować środki podstawowe, w tym środki wymagane prawodawstwem Unii dotyczącym ochrony wód, o których mowa w art. 11 ust. 3 dyrektywy, oraz, w razie potrzeby, środki dodatkowe, o których mowa w art. 11 ust. 4, na które mogą składać się środki wymienione w części B załącznika VI do dyrektywy lub inne środki niewymie­ nione w tym załączniku. Pomimo iż środki dobrowolne oraz niektóre środki obowiązkowe mogą już korzystać ze wsparcia na mocy art. 31 i 39 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, należy określić szczegółowe zasady stoso­ wania art. 38 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, tak aby objęło ono pozostałe środki obowiązkowe. Należy wprowadzić zapis pozwalający na rozróżnienie poszczególnych rodzajów operacji, tak aby zapobiec nakładaniu się zastosowania z jednej strony – wsparcia przeznaczonego na spełnianie norm, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia nr 1698/2005, mającego na celu zrekompensowanie beneficjentom tymczasowych niedogodności związanych z obowiązkiem dostosowania się do norm Unii w niektórych dziedzinach, a z drugiej strony – płatności na mocy art. 38 wspomnianego

(2)

(3)

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawia wspólne zasady i ramy działania Unii w dziedzinie polityki wodnej. Całość prawodawstwa Unii dotyczącego wód została skoordynowana w ramach wspomnianej dyrektywy, na mocy której uchylono i zastąpiono kilka dyrektyw wodnych, oraz której „program środków” zawiera środki przewidziane we wciąż obowiązujących poprzednich dyrektywach wodnych, a także dodatkowe środki niezbędne do osiągnięcia celów dyrektywy 2000/60/WE. W świetle powyższego oraz w związku z tym, że część wymogów formalnie związanych z wdrożeniem dyrek­ tywy 2000/60/WE wynika zasadniczo z innego prawo­ dawstwa Unii dotyczącego ochrony wód i została już wdrożona lub powinna była zostać wdrożona przez państwa członkowskie, poniesione koszty i utracone dochody wynikające obecnie ze stosowania tych wymogów nie powinny być uznawane jako kwalifikujące się do rekompensaty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 36 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 36 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 751) (1)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 749) (1)

 • Dz. U. L36 - 32 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 695)

 • Dz. U. L36 - 30 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

 • Dz. U. L36 - 27 z 20109.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 468)

 • Dz. U. L36 - 24 z 20109.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/5/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L36 - 21 z 20109.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/4/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 19 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L36 - 17 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 9 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L36 - 7 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L36 - 1 z 20109.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.