Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/629/WE ustanawiającą Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa

Data ogłoszenia:2010-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 52

L 37/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/629/WE ustanawiającą Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (2010/74/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

„1. Komisja mianuje członków STECF z listy kwalifikują­ cych się kandydatów. Lista zostaje sporządzona po opubli­ kowaniu otwartego zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej Komisji.”;

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 33 ust. 1,

2) w art. 7 wyrażenie „Za zgodą Komisji” zastępuje się wyra­ żeniem „Po zasięgnięciu opinii departamentu Komisji odpo­ wiedzialnego za sprawę”;

a także mając na uwadze, co następuje:

3) w art. 8 wyrażenie „Po uzyskaniu zgody Komisji” zastępuje się wyrażeniem „Po zasięgnięciu opinii departamentu Komisji odpowiedzialnego za sprawę”;

(1)

Decyzja Komisji 2005/629/WE (2) ustanawia Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa („STECF”), który dostarcza Komisji specjalistyczne eksper­ tyzy naukowe.

4) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Decyzja 2005/629/WE określa procedury dotyczące mianowania członków STECF, kadencje jego członków, zasady dotyczące zapraszania ekspertów zewnętrznych, tworzenia grup roboczych oraz procedury przyjmowania regulaminu wewnętrznego STECF. Procedury te powinny zostać uproszczone poprzez umożliwienie podej­ mowania decyzji administracyjnych na odpowiednim szczeblu.

a) nagłówek otrzymuje brzmienie: „Zwroty kosztów i rekompensata”; b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(3)

Aby uniknąć pomylenia z dziennymi dietami wypłaca­ nymi prywatnym ekspertom zapraszanym przez Komisję, dodatki przyznawane zgodnie z decyzją 2005/629/WE członkom STECF i ekspertom zewnętrznym uczestni­ czącym w posiedzeniach STECF powinny być nazwane „rekompensatą”.

„1. Członkowie STECF i eksperci zewnętrzni są upraw­ nieni do otrzymania rekompensaty za uczestnictwo w pracach STECF, jak przewidziano w załączniku.”;

5) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

(4)

Należy zatem 2005/629/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

„1. Przed zorganizowaniem sesji plenarnych STECF i jego grup roboczych STECF zasięga opinii departamentu Komisji odpowiedzialnego za sprawę.”;

Artykuł 1 W decyzji 2005/629/WE wprowadza się następujące zmiany: b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1) art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. (2) Dz.U. L 225 z 31.8.2005, s. 18.

„3. Eksperci, którzy nie są członkami STECF, mogą zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniach STECF i jego grup roboczych na wniosek departamentu Komisji odpowiedzialnego za sprawę.”;

10.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/53

6) w art. 11 ust. 1 wyrażenie „za zgodą Komisji” zastępuje się wyrażeniem „po zasięgnięciu opinii depar­ tamentu Komisji odpowiedzialnego za sprawę”; 7) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 37/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK REKOMPENSATA Członkowie STECF i eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzymania następujących rekompensat w związku z ich uczestnictwem w pracach STECF: — Uczestnictwo w sesjach plenarnych STECF i grupach roboczych STECF

EUR za cały dzień Sesje plenarne STECF Grupy robocze STECF

Przewodniczący Wiceprzewodniczący Inni uczestnicy

(1)

300 (1 ) 300 250

300 0 250

Jego obecność przewidziana tylko na posiedzeniach plenarnych STECF.

Udział w pracach wyłącznie porannych lub popołudniowych daje prawo do otrzymania rekompensaty w wysokości 50 % pełnej dziennej rekompensaty. — Sprawozdania

EUR Opinie STECF na sesjach plenarnych lub przekazywane w formie korespondencji (1) Sprawozdania przygotowawcze (2) przed sesjami plenarnymi STECF i grup robo­ czych

Sprawozdawca

300

300 (3)

(1) Rekompensata wypłacana za sporządzenie opinii. (2) Podsumowania, zapytania i informacje ogólne. (3) Rekompensata powinna być wypłacana maksymalnie w ciągu 15 dni na podstawie terminu ustalonego przez Komisję zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w uprzednio podpisanej umowie. Komisja może jednak podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu, jeżeli uzna to za konieczne.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 74 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/679/WE oraz 2006/860/WE w zakresie technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących podsystemów transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7787) (1)

 • Dz. U. L37 - 73 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L37 - 72 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny, która ma zostać zbadana w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 752) (1)

 • Dz. U. L37 - 70 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. przyznająca okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 735)

 • Dz. U. L37 - 55 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 592)

 • Dz. U. L37 - 50 z 201010.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/472/WE oraz dotycząca działań podjętych w związku z procedurą konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L37 - 47 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/11/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 44 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/10/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia brodifakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 40 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/9/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkt typu 18 zgodnie z definicją w załączniku V do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 37 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/8/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli sodowej warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 33 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/7/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku magnezu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 29 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/6/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do rtęci, wolnego gossypolu, azotanów(III) oraz Mowrah, Bassia, Madhuca (1)

 • Dz. U. L37 - 27 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 26 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L37 - 21 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L37 - 19 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L37 - 16 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych (1)

 • Dz. U. L37 - 13 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych (1)

 • Dz. U. L37 - 12 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do okresu przyznanego Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na dostarczenie opinii w sprawie projektów sprawozdań z przeglądu dotyczących substancji czynnych, co do których istnieją wyraźne dowody, że nie mają one szkodliwych skutków (1)

 • Dz. U. L37 - 1 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.