Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 55 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 592)

Data ogłoszenia:2010-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 55 - Strona 2

Strona 2 z 11

(7)

(8)

(3)

Fakt, że Listeria monocytogenes jest w stanie rozmnażać się w żywności różnego rodzaju już w temperaturach tak

Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 31. The EFSA Journal (2007), 130. The EFSA Journal (2009), 223.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1.

L 37/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2010

(9)

Dyrektywa 2003/99/WE przewiduje możliwość ustano­ wienia skoordynowanych programów monitorowania, zwłaszcza w przypadku określenia szczególnych potrzeb w celu oceny ryzyka lub ustanowienia wartości referen­ cyjnych w odniesieniu do chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.

(16)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(10)

W maju 2009 r. grupa zadaniowa EFSA ds. gromadzenia danych o chorobach odzwierzęcych przyjęła sprawoz­ danie w sprawie proponowanych specyfikacji technicz­ nych dotyczących skoordynowanego programu monito­ rowania Listeria monocytogenes w niektórych kategoriach żywności gotowej do spożycia na poziomie handlu deta­ licznego w UE (1).

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza decyzja ustanawia skoordynowany program monito­ rowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych kate­ goriach żywności gotowej do spożycia wymienionych w art. 2 na poziomie handlu detalicznego oraz zasady przyznawania wkładu finansowego Unii państwom członkowskim w celu jego wdrażania. Artykuł 2 Zakres i czas trwania skoordynowanego programu monitorowania 1. Państwa członkowskie przeprowadzają skoordynowany program monitorowania w celu oceny występowania Listeria monocytogenes w następujących kategoriach żywności gotowej do spożycia, w próbkach wybieranych losowo na poziomie handlu detalicznego: a) pakowane (niemrożone) wędzone na ciepło lub zimno ryby lub produkty rybne „Gravad”; b) sery miękkie i półmiękkie, z wyłączeniem serów świeżych; c) pakowane wyroby mięsne poddawane obróbce cieplnej.

(11)

Ze względu na duże znaczenie gromadzenia porów­ nywalnych danych dotyczących występowania Listeria monocytogenes w żywności gotowej do spożycia należy przyznać wkład finansowy Unii na prowadzenie takiego skoordynowanego programu monitorowania.

(12)

Należy refundować koszty poniesione na badania labora­ toryjne do określonej kwoty maksymalnej. Wszystkie inne koszty, takie jak koszty związane z pobieraniem próbek, koszty podróży i koszty administracyjne, nie kwalifikują się do uzyskania wkładu finansowego Unii.

(13)

Wkład finansowy Unii powinien zostać przyznany pod warunkiem, że skoordynowany program monitorowania jest przeprowadzany zgodnie z niniejszą decyzją, oraz pod warunkiem dostarczenia przez właściwe organy wszelkich niezbędnych informacji w terminach w niej przewidzianych.

(14)

Dla większej wydajności administracyjnej wszelkie wydatki przedstawione w celu uzyskania wkładu finan­ sowego Unii powinny być wyrażone w euro. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) kursem wymiany dla wydatków w walucie innej niż euro powinien być ostatni kurs usta­ lony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dane państwo członkowskie złożyło wniosek o zwrot kosztów.

2. Pobieranie próbek dla skoordynowanego programu moni­ torowania ustanowionego w ust. 1 odbywa się od dnia 1 stycznia 2010 r. najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. Artykuł 3 Definicje Dla celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje: 1) „żywność gotowa do spożycia” oznacza żywność gotową do spożycia zgodnie z definicją w art. 2 lit. g) rozporzą­ dzenia (WE) nr 2073/2005; 2) „okres przydatności do spożycia” oznacza okres przydat­ ności do spożycia zgodnie z definicją w art. 2 lit. f) rozpo­ rządzenia (WE) nr 2073/2005; 3) „partia” oznacza partię zgodnie z definicją w art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2073/2005;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 55 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 74 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/679/WE oraz 2006/860/WE w zakresie technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących podsystemów transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7787) (1)

 • Dz. U. L37 - 73 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L37 - 72 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny, która ma zostać zbadana w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 752) (1)

 • Dz. U. L37 - 70 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. przyznająca okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 735)

 • Dz. U. L37 - 52 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/629/WE ustanawiającą Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa

 • Dz. U. L37 - 50 z 201010.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/472/WE oraz dotycząca działań podjętych w związku z procedurą konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L37 - 47 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/11/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 44 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/10/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia brodifakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 40 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/9/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkt typu 18 zgodnie z definicją w załączniku V do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 37 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/8/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli sodowej warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 33 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/7/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku magnezu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 29 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/6/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do rtęci, wolnego gossypolu, azotanów(III) oraz Mowrah, Bassia, Madhuca (1)

 • Dz. U. L37 - 27 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 26 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L37 - 21 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L37 - 19 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L37 - 16 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych (1)

 • Dz. U. L37 - 13 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych (1)

 • Dz. U. L37 - 12 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do okresu przyznanego Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na dostarczenie opinii w sprawie projektów sprawozdań z przeglądu dotyczących substancji czynnych, co do których istnieją wyraźne dowody, że nie mają one szkodliwych skutków (1)

 • Dz. U. L37 - 1 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.